Bài tập hiện tại hoàn thành

      478

Thì hiện tại tại hoàn thành là trong số những thì phức hợp và khiến cho nhiều người học hồi hộp nhất vào ngữ pháp giờ Anh. Hiểu rõ sâu xa điều đó, TOPICA Native gởi đến chúng ta tổng phù hợp trọn cỗ bài tập thì lúc này hoàn thành có đáp án (Present Perfect) để các bạn nắm chắc chắn hơn cách áp dụng thì đặc trưng này.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại hoàn thành

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

1. Nắm tắt định hướng thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

Trước khi bắt đầu làm bài xích tập lúc này hoàn thành, bạn cần củng nỗ lực lại một vài kiến thức cần biết của thì hiện nay tại dứt dưới đây.

1.1. Công thức thì bây giờ hoàn thành

Thể khẳng định: S + have/ has + VpIIThể đậy định: S + have/ has + not + VpII Thể nghi vấn:Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách áp dụng thì lúc này hoàn thành

Diễn tả một hành động, sự việc bước đầu trong thừa khứ và còn tiếp tục ở tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi vẫn học giờ đồng hồ Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành động, vấn đề đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi sẽ xem phim này 3 lần rồi)

Diễn tả một ghê nghiệm tính đến thời điểm hiện tại tại.

VD: I have never been lớn Korea. (Tôi trước đó chưa từng tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành động, vụ việc vừa mới xảy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa cho xong)

Diễn tả một hành vi không biết rõ thời hạn xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai này đã chiếm khu vực của tôi)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng nghe giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

1.3. Lốt hiệu nhận biết thì bây giờ hoàn thành


*

Bài tập present perfect (Bài tập thì HTHT)


Để phân biệt động từ nên chia sinh hoạt thì hiện tại hoàn thành, bạn nên chăm chú những trường đoản cú sau có trong câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: chưa từng, ko bao giờFor + quãng thời gian: trong tầm ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ khi (Since 2001,…)Yet: không (dùng vào câu tủ định với câu nghi vấn)The first / second time : Lần trước tiên / sản phẩm hai..

1.4. đoạn clip hướng dẫn giải pháp dùng thì lúc này hoàn thành

2. Các bài tập về thì hiện tại hoàn thành

2.1. Bài xích tập thì hiện nay tại kết thúc cơ bản

Bài 1: Chia đều động từ trong câu sau đây ở thì lúc này hoàn thành  Bo _____ (drive) Rose to work today. They _____ (work) all day và night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann và Don ____ (wash) the car. Kathy ____ (want) to go khổng lồ Queensland for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name.  They ____ (lose) their keys. Jack ____ (be) to England.They ____ (leave) London this month.  He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak lớn you in a minute. I ____ (be) lớn Radio City.  I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office.  We ____ (know) her since she arrived in our city. I ____ (forget) your name.The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.Don’t you want lớn see this programme? It ………….(start).I (turn)……….. The heating on. It’ll soon get warm in here.……..they (pay)…….. Money for your mother yet?Someone (take)………………. My bicycle.Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.………you ever (eat)………….. Sushi?She (not/come)…………… here for a long time.I (work)………….. Here for three years.………… you ever …………..(be) in New York?You (not/do) ………….your project yet, I suppose.I (just/ see)………. Andrew và he says he ……..already (do)………. About half of the plan.I ………..just (decide)……… to lớn start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any sport since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now and we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks lớn the end of term.The train drivers (go)……… on strike & they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal khách sạn yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come và look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.
Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được điều đình trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.
Bài 2: bài xích tập viết lại câu thì hiện tại tại dứt dưới dạng câu khẳng định dựa trên phần đa từ nhắc nhở dưới đây
Mary / visit / his grandparentsJack / play games / on the computer John and Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad và Louise / watch / a film Tamara / talk to / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom và Alice / be / to lớn a restaurant Bài 3: Viết thành câu hoàn hảo ở thì hiện nay tại chấm dứt dưới dạng câu nghi ngờ dựa trên đầy đủ từ gợi nhắc dưới đâyyou / answer / the question Jenny / lock / the door Walter / gọi / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / to London 
*

Bài tập rõ ràng thì hiện tại tại dứt và thừa khứ đơn


Bài 4: chia động từ trong ngoặcHow long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend.I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for him since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the kiểm tra yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.Bài 5: Lựa chọn phương án đúng

1. When ____ to domain authority Lat?

A. Did you move

B. Have you moved

C. You moved

D. Had you moved

2. I want khổng lồ meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. Seen

B. Have seen

C. Saw

D. See

3. I (not try) hot food before. It is quite strange khổng lồ me.

A. Haven’t try

B. Haven’t tried

C. Don’t try

D. Didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. Have you wait

B. Has you waited

C. Have you waited

D. Did you wait

5. He (start) (drive) lớn work 2 months ago because he (buy) a car.

A. Starts – driving – will buy

B. Started – driven – buys

C. Has started – driving – bought

D. Started – lớn drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. Have known

B. Have know

C. Know

D. Knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. Did you finish

B. Have you finished

C. Did you finishes

D. Did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. Have known – be

B. Have known – was

C. Knew – was

D. Knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

A. Read

B. Have read

C. Reads

D. Did read

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. Married

B. Marries

C. Had married

D. Will marry

Bài 6: Đọc cùng viết lại câu với trường đoản cú just, yet & already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a khách sạn tonight. You phone lớn seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone lớn reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where khổng lồ go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).


Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng nghe giờ đồng hồ Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

2.2. Bài bác tập thì hiện nay tại kết thúc nâng cao

Bài 1: Chia những động từ sau sinh sống thì hiện tại tại tiếp diễn hoặc hiện tại tại dứt sao đến phù hợp My brother (not/ play)……….. Any sport since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in cảm biến with Alan & we (not/call)……………………each other for 6 months.  Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks to the final exam. She (finish) … the English course this week.  At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.Bài 2: Viết lại đầy đủ câu dưới đây sao mang lại nghĩa ko đổi This last time Tom came back to his hometown was 5 years ago.

Xem thêm: Top 14 Bài Tập Tạ Tay Đúng Cách Tập Tạ Tay Ở Nhà !

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went to Japan.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: tìm lỗi sai với sửa lỗi trong số câu bên dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cát eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.I have just decided to lớn start working next week.He has been at his computer since seven hours.She hasn’t received any good news since a long time.9.My father hasn’t played any thể thao for last year.I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.Bài 4: bài bác tập thì vượt khứ đối chọi và bây giờ hoàn thành

Chuyển đổi từ hiện tại tại xong sang vượt khứ đối chọi (và ngược lại)


*

Bài tập nâng cao thì hiện nay tại dứt (bài tập về present perfect)


This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

 We began eating when it started khổng lồ rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài 5: bài tập thì hiện nay tại chấm dứt và vượt khứ đơn

Chia những động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfect

We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife và I (travel)……………………………. To lớn Mexico by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my car last week.However, I (have)……………………. No trouble with my car since then.Bài 6: Viết lại các câu sau theo nghĩa tương đươngJohn moved into this apartment in 2005. (lived)Mai started to wear glasses when she was five. ( since)John bought this car two weeks ago. (owned)I haven’t seen him for a week. (The last time)She started to live in Ha Noi two years ago. (for)I have never eaten this kind of food before. (This is)I have never seen such a beautiful girl before. (She is)This is the best novel I have ever read. (before)I last had my hair cut in October. (I haven’t)The last time we went together was five months ago. (We haven’t)The last time I went khổng lồ Singapore was two years ago. (It is / has been)

*

3. Đáp án những bài tập thì bây giờ hoàn thành

3.1. Bài bác tập cơ bản

Bài 1  has driven have worked have seen has had have washed has wanted has given have forgotten have lost has beenhave left has bring has told have got has come have been has left have painted have known have forgothave madehave madehave turnedHave .. Paidhas takenhave finishedHave … eatenhasn’t comehave workedHave you ever beenhaven’t donehave just seen – has already donehave just decidedhas beenhasn’t hadhasn’t playedhavent hadhaven’t seenhave just realizedhave gonehave .. Knownhave .. TakenHas … eatenhas livedhas loosenhas … left – has lefthave boughthas writtenhave finishedhasn’t started
*

Bài tập về hiện tại tại xong – bài bác tập giờ đồng hồ Anh về thì lúc này hoàn thành


Bài 2Mary has visited his grandma.Jack has played on the computer.John and Su have washed their car.Andrew has repaired his bike.Phil has helped Anne with maths.Brad & Louise have watched a film.Tamara has talked to her best friend.Bridgette has drawn a picture.Carol has read a computer magazine.Tom và Alice have been lớn a restaurant.Bài 3Have you answered the question?Has Jenny locked the door?Has Walter called us?Have you seen the picture?Have your parents got the letter?Has it rained a lot?How often have we sung the song?Has Maureen watched the film?How many books has Bob read?Have you ever been to London?Bài 4have you waitedhave watchedhaven’t heardhave knownhave waitedhasn’t eatenhave metHave you finishedhave knownhas taughtBài 5ACBCDAABBABài 6he’s just gone outI haven’t finished yetI’ve already done itHave you found a place khổng lồ live yet?I haven’t dicided yethe’s just come back
Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng nghe giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được thảo luận trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

3.2. Bài bác tập nâng cao

Bài 1 hasn’t played are attending haven’t had haven’t seen is having is happening have just realized has finished is composing are havingBài 2 Tom hasn’t come back home for 5 years. He has worked as a teacher for 6 months. We have not gone to nhật bản for 3 years. I haven’t had my hair cut since June. We haven’t met for 2 years. We haven’t called each other for a long time. How long have you had 10 scores in Math? I have never had such an exciting trip The last time I saw Anna was 10 days ago. It is three days since I last took a bath.Bài 3cutted => cutworking => workedhaven’t => hasn’teat => eatenhasn’t => haven’tĐúngsince => forsince => forfor => sincehasn’t => haven’tBài 4He hasn’t never gone abroad before.She has driven for 1 month.We have eaten since it started raining.I haven’t cut my hair since I left her.She has kissed me for 5 months.We haven’t met (each other) for a long time.How long have you had it?I haven’t never eaten such a delicious meal before.The last time I saw him was 8 days.It is …. Days since I last took a bath.Bài 5
1 – studied2 – have studied3 – watched4 – watched5 – travelled
6 – travelled7 – have read8 – read9 – had10 – have had
Bài 6John has lived in this apartment since 2005.Mai has worn glasses since she was five.John has owned this oto for two weeks.The last time I saw him was a week ago.She has lived/ has been living in Ha Noi for two years.This is the first time I have eaten this kind of food.She is the most beautiful girl I have ever seen.I have never read such a good novel before.I haven’t had my hair cut since October.We haven’t gone together for five months.It is/ has been 10 years since I last went khổng lồ Singapore.

Trên đấy là phần bài tập thì hiện tại hoàn thành – thì phức tạp và dễ nhầm lẫn tốt nhất trong giờ Anh. Việc siêng năng làm bài xích tập rất đầy đủ sẽ giúp bạn nắm chắc kiến thức và cách áp dụng thì bây giờ hoàn thành. Chúc các bạn học tập xuất sắc và lấy điểm cao!

Xây dựng lộ trình học tập tiếng Anh mang lại riêng bạn, liên kết và dìm ngay hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia, nâng cao trình độ giờ Anh ngay hôm nay!