Bài tập hóa lý 1 có lời giải

      569
*
pdf

16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm và các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học: Phần 1


Bạn đang xem: Bài tập hóa lý 1 có lời giải

*
pdf

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (Mã đề 008)


*
pdf

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (Mã đề 006)


Xem thêm: Cấu Tạo Âm Đạo: Những Khám Phá Bộ Phận Sinh Dục Nữ Có Thể Khiến Bạn Kinh Ngạc

*
pdf

Báo cáo " Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 1,4-dihydropyridin dự đoán có hoạt tính sinh học "


Nội dung

BÀI TẬP HÓA LÝ 1CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÝ 1Bài 1. Tính biến thiên nội năng của quá trình bay hơi 1 kg nước ở nhiệt độ T= 423Kvà 1atm. Biết nhiệt bay hơi của nước bằng 2109,2 kJ/kg (xem hơi nước như khí lýtưởng và bỏ qua thể tích nước ở pha lỏng).Bài 2. Xác định nhiệt đốt cháy 1 mol CH4 theo phản ứng:CH4 (k) + 2O2(k) = CO2 (k) + 2 H2O (l)Cho biết nhiệt tạo thành tiêu chuẩn H0298 (kJ/mol) của các chất CH4 (k), O2,(k),CO2(k) và H2O (l) lần lược là : -74,85; 0 ; -393,51 và -285,84Bài 3. Ở 25oC nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của H2O (l) theo phản ứng:H2 (k) + 1/2O2 (k) = H2O (l) là ΔHo298 = -68,37 kcal/mol.Biết Cp(H2) = 6,9 cal/mol.K, Cp(O2) = 7,05 cal/mol.K, Cp(H2O) = 18 cal/mol.K.Tính nhiệt tạo thành của H2O (l) ở 90oC ?Bài 4. Tiến hành trộn 100g nước ở 90oC với 200g nước ở 10oC, biết nhiệt dungriêng trung bình của nước dạng lỏng là 1 cal/g.K. Tính nhiệt độ của hệ khi đạt cânbằng?Bài 5. Cho phản ứng tổng hợp benzen như sau: 3C2H2 (khí) → C6H6 (lỏng) . Cho biếtnhiệt sinh tiêu chuẩn của axetylen và benzen lần lượt là 54,194 và 11,72 Kcal.mol-1,Tính hiệu ứng nhiệt (ΔH) ở điều kiện chuẩn của phản ứng trên?Bài 6. Cho phản ứng tổng hợp benzen như sau: 3C2H2 (khí) → C6H6 (lỏng). Cho biếthiệu ứng nhiệt đẳng áp (ΔH) ở 100oC của phản ứng là -120,764 Kcal, Tính biếnthiên nội năng (ΔU) của phản ứng ở nhiệt độ trên?Bài 7. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 18g nước đá ở 0oC và sauđó nâng lên đến nhiệt độ 30oC, biết nhiệt nóng chảy của nước đá ở 0oC là 1434,6cal/mol và Cp của nước lỏng là 7,2 cal.mol-1.K-1.Bài 8. Một khí nổ chứa trong một xylanh có piston nặng 5kg. Sau tiếng nổ pistonnâng lên 1,2m và tỏa ra một lượng nhiệt là 80 cal. Tính biến thiên nội năng của khí?Bài 9. Cho 450g hơi nước ngưng tụ ở 100oC dưới áp suất 1 atm. Nhiệt hóa hơi củanước ở nhiệt độ này là 539 cal/g. Tính công (W) của quá trình này ?Bài 10. Cho 450g hơi nước ngưng tụ ở 100oC dưới áp suất 1 atm. Biết nhiệt ngưngtụ của nước ở nhiệt độ này là -539 cal/g, Tính nhiệt lượng Q của quá trình này?Bài 11. Cho các phản ứng:1) 2H2(k) + O2(k) = 2H2O(l)H = -68,317kcal/mol 2) C(grafit) + O2(k) = CO2(k)H = -94,05kcal/mol3) CH4(k) + 2O2 (k) = CO2(k) + 2H2O(k) H = -212,8kcal/molTính nhiệt tạo thành của CH4?Bài 12. Cho phản ứng:N2(k) + O2(k) = 2NO(k)0Ơ 298 K hiệu ứng nhiệt đẳng tích là bao nhiêu?H0298 = 190 kJBài 13. Một hệ hấp thụ một lượng nhiệt 100 kJ. Nội năng hệ tăng 150 kJ .Vậy trongbiến đổi trên, công của hệ là bao nhiêu?Bài 14. Tính biến thiên nội năng của quá trình bay hơi 1 kg nước ở T= 4230K và1atm. Biết nhiệt bay hơi của nước bằng 2109,2 kJ/kg. Xem hơi nước như khí lýtưởng và bỏ qua thể tích nước lỏng:Bài 15. Đốt cháy grafit thu được 5,5g khí CO2 làm thoát ra 11,8 kcal. Tính nhiệt tạothành tiêu chuẩn H0298 (tt) (kcal/ mol) khí CO2 ?Bài 16. Xác định hiệu ứng nhiệt H của quá trình biến than chì thành kim cương:C (grafit)  C ( kim cương) + H = ?.Biết :C (grafit ) + O2(k) = CO2(k) H1 = -94,052 kcalC (kim cương) + O2(k) = CO2(k) H2 = - 94,505 kcalBài 17. Nhiệt trung hoà NaOH và NH4OH bằng axit HCl tương ứng bằng -57456 và-51534 kJ/mol. Tính nhiệt phân ly của NH4OH?Bài 18. Cho phản ứng:Zn(r ) + H2SO4 ( aq) = H2(k) + ZnSO4 (aq)Tính QV,293 ?Qp,298 = -142956JBài 19. Hoà tan 10g muối khan CaCl2(M=111) vào lượng nước đủ lớn toả ra 1lượng nhiệt 6,83kJ, còn hòa tan 10g tinh thể CaCl2.6H2O(M=219) trong cùng điềukiện thì hấp thụ 1 lượng nhiệt 0,87kJ. Hãy tính biến thiên entanpi H của quá trìnhhình thành tinh thể ngậm nước từ muối khan?Bài 20. Khi hoà tan 32g CuSO4 (M=160)khan trong 1 lượng nước đủ lớn thì phát ra1 lượng nhiệt 13,221kJ. Còn khi hòa tan 50g tinh thể CuSO45H2O(M=240)vào nước trong cùng điều kiện thì hấp thụ 1 lượng nhiệt 2,343kJ. Xác định nhiệthydrat hoá đồng sulfat?CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÝ 2 Bài 1. Tiến hành trộn 100g nước ở 100oC với 200g nước ở 25oC, biết nhiệt dungriêng trung bình của nước dạng lỏng là 1 cal/g.K và nhiệt độ của hệ khi đạt cânbằng là 50oC. Xem hệ là hệ cô lập, tính biến thiên entropy của toàn hệ ?Bài 2. Một bình kín hai ngăn, ngăn thứ nhất có thể tích 0,1 m3 chứa oxi, ngăn thứhai có thể tích 0.4 m3 chứa Nitơ. Hai ngăn đều ở cùng một điều kiện về nhiệt độ17oC và áp suất 1,013.105 N/m2. Tính biến thiên entropi khi hai khí khuếch tán vàonhau?Bài 3. Một khí lý tưởng ban đầu ở 250K, 1atm và có thể tích là 10 lít. Khi nén thuậnnghịch đẳng nhiệt khí này thì entropy giảm 5J/K, tính thể tích sau khi nén?Bài 4. Tiến hành trộn 100g nước ở 100oC với 200g nước ở 25oC, biết nhiệt dungriêng trung bình của nước dạng lỏng là 1 cal/g.K và nhiệt độ của hệ khi đạt cânbằng là 50oC. Xem hệ là hệ cô lập, tính biến thiên entropy của toàn hệ ?Bài 5. Cho phản ứng diễn ra như sau: 2CO (k) + O2 (k) = 2CO2 (k), biết biến thiênentanpy tiêu chuẩn của CO, O2 và CO2 lần lượt là -26416 cal/mol và -94052 cal/molvà entropy tiêu chuẩn của CO và CO2 lần lượt là 47,301 cal/mol.K, 49,003cal/mol.K và 51,06 cal/mol.K. Tính ΔScô lập của hệ này ?Bài 6. Tính biến thiên entropy của quá trình đun nóng đẳng áp 1 mol KBr từ 25oCđến 227oC, biết rằng trong khoảng nhiệt độ đó Cp (KBr) = 11,6 + 3,32.10-3Tcal/mol.Bài 7. Ở 25oC, entropy của lưu huỳnh dạng thoi và dạng một xiên lần lượt là 7,62 và7,78 cal/mol.K, nhiệt cháy tương ứng là -70940 và -71020 cal/mol. Bỏ qua sự khácnhau về khối lượng riêng của hai dạng lưu huỳnh trên, Tính ΔF của quá trình này ?Bài 8. Tính S khi 1 mol hơi nước ngưng tụ thành nước lỏng ở 1000C, 1 atm. Chobiết nhiệt hóa hơi của nước ở nhiệt độ trên là 549cal/g.Bài 9. Tính biến thiên entropi S khi một mol nước đá khi nóng chảy hoàn toàn ở 1atm và 00 C. Biết quá trình này hấp thụ một nhiệt lượng 6003,7 J/mol.Bài 10. Tính biến thiên S trong quá trình đun nóng chảy 1 mol benzen. Cho biếtnhiệt nóng chảy của benzen ở 2780K là 9927 J/molBài 11. Cho phản ứng:CO(k) + H2O(k) = CO2(k) + H2(k)0Biết G 298 (kJ/mol) của các chất CO(k), H2O(k), CO2(k), H2(k) lần lược bằng:-137,14; -228,61; -394,6Tính G0298 (pư) ?CHƯƠNG 3. CÂN BẰNG HÓA HỌC Bài 1. Cho phản ứng thủy phân este axetat etyl:CH3COOC2H5 + H2O ↔ CH3COOH + C2H5OHNếu lúc đầu số mol este bằng số mol nước thì khi cân bằng có 1/3 lượng este bịphân hủy, tính hằng số cân bằng của phản ứng thủy phân trên ?Bài 2. Cho phản ứng: CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O.Ở 100oC, hằng số cân bằng Kc = 4. Nếu cho 5mol axit axetit và 5mol rượu etylicphản ứng trong một bình kín ở 100oC thì khi cân bằng, số mol axit còn lại baonhiêu?Bài 3. Cho phản ứng:I2 (k) + H2(k)  2HI (k)Ở 4200K và thể tích không thay đổi, hằng số cân bằng Kc = 50. Nồng độ đầu cácchất phản ứng là H2 = 1,5mol/l , I2 = 0,25 mol/l, HI = 5mol/l.Phản ứng trên sẽ diễn ra theo chiều nào?Bài 4. Khí N2O4 và khí NO2 cân bằng với nhau ở 25oC với áp suất riêng phần tươngứng là 0,69 atm và 0,31 atm. Tính hằng số cân bằng Kp của phản ứng N2O4 = 2NO2ở 65oC nếu hiệu ứng nhiệt trung bình của phản ứng này trong khoảng nhiệt độ từ25oC đến 65oC là 14965 cal.Bài 5. Hỗn hợp N2O4 = 2NO2 cân bằng với nhau ở 25oC với áp suất riêng phầntương ứng là 0,69 atm và 0,31 atm. Tính áp suất hơi riêng phần của NO2 ở 25oC khicân bằng nếu áp suất ban đầu của N2O4 là 10 atm.Bài 6. Cho phản ứng thuận nghịch trong dung dịch nước:A + B  C + 2DHằng số cân băng Kc = 1. Một hệ có nồng độ CA = CB = 0,001M và Cc = Cd =0,01M. Hãy cho biết chiều của phản ứng trên?Bài 7. Cho phản ứng:CO(k ) + H2O(k) = CO2 (k) + H2 (k)0Ở 1000 K, áp suất không đổi,hằng số cân bằng của phản ứng là 1,4. Ở nhiệt độ nầyhỗn hợp có thành phần mol:50% CO, 5%H2O, 20% CO2 và 25% H2. Hãy cho biết chiều phản ứng ?Bài 8. Cho phản ứng:H2(k) + I2 (k) = 2HI(k)0Ở 420 K và thể tích không đổi, hằng số tốc độ phản ứng Kc = 50. Nồng độ các chấtphản ứng ban đầu: (H2) = 2mol/l, (I2) = 5mol/l, (HI) = 10 mol/l. Cho biết chiềuphản ứng?Bài 9. Cho phản ứng:A(k) + B(k ) )  C(k) + D( k) với H