Cách sử dụng các liên từ nối trong tiếng anh

      789

​Các trường đoản cú nối trong giờ đồng hồ Anh được áp dụng trong văn nói và văn viết nhằm mục tiêu mục đích dẫn dắt người đọc, chuyển ý, gửi câu với thể hiện những mối quan hệ giới tính giữa những mệnh đề một giải pháp rõ ràng, dễ hiểu hơn.


Vậy, để có thể viết với nói giờ Anh một cách súc tích hơn, hãy trang bị cho mình hầu như từ nối trong giờ đồng hồ Anh cơ bản nhất mà bất kể người học tập nào cũng cần biết dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: Cách sử dụng các liên từ nối trong tiếng anh


​Khi từ đưa ý nối 2 mệnh đề hòa bình trong 1 câu, hoặc 2 câu với nhau, nó đề xuất đứng giữa 1 trong những 3 cặp lốt sau: chấm - phẩy, phẩy - phẩy, chấm phẩy- phẩy.


​Dùng để liệt kê: nếu tất cả 2 người, đồ vật được liệt kê thì trước and không tồn tại dấu phẩy, trường đoản cú 3 người/ đồ vật trở lên: & gắn cùng với người/vật được liệt kê cuối cùng, hoàn toàn có thể có hoặc không có dấu phẩy

VD: We discussed training, education and the budget.


​Thường đi đầu câu, dùng để giới thiệu thêm một điều gì ở kề bên cái đã nói ở trước

VD: Our new director can speak three languages.

In addition, he has six years of experience.

In addition to + N/Ving,....


​Đứng đầu hoặc giữa câu, thường xuyên đứng trước N; dùng để làm đề cập mang lại cái nào đấy tương đương

VD: As well as the costs, we are concerned by the competition.

​We are interested in costs as well as the competition.


​Đứng sau tobe/ trước V/ thân trợ động từ với V chính

Ít khi cầm đầu câu (informal)

VD: We also spoke about marketing.


​VD: We are concerned not only by the costs but also by the competition

Chú ý cấu tạo đảo: Not only + trợ hễ từ + S+V+ but + S+ also + VVD: Not only did she forget my birthday but she also didn’t even apologise for forgetting it.


​Đứng đầu, thân hoặc cuối câu; luôn nằm giữa 3 cặp dấu

VD: Community colleges offer preparation for many occupations; furthermore, they prepare students lớn transfer khổng lồ a four-year college or university.


​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu, nằm trong lòng 3 cặp dấu

VD: sale plans give us an idea of the potential market.

Moreover, they tell us about the competition.”


​Đứng đầu câu, thân câu, theo sau là N

​Apart from + N

VD: Apart from Rover, we are the largest sports oto manufacturer.


​Thường đi đầu câu, thân câu, theo sau là NBesides + N

VD: Besides Rover, we are the largest sports oto manufacturer.

I didn"t eat anything at the restaurant because I wasn"t hungry - & besides, I don"t like Italian food.


​Đứng đầu câu, thân câu, theo sau là vệt phẩy

VD: There are many interesting places lớn visit in the city.

For example, the botanical garden has numerous displays of plants from all over the world.


​Đứng thân câu, dùng để làm liệt kê tất cả những ví dụ/ ngôi trường hợp hoàn toàn có thể có, thường là tên gọi người, vật

VD: A few of the students – namely Brian, Thomas, & Jack – failed the course.


​Đứng thân câu, dùng để làm liệt kê 1 hoặc 1 vài lấy ví dụ như chứ chưa hẳn toàn bộ

VD: A few of the students, such as Brian, failed the course.


​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu

VD: You don"t like your job. In this case why don"t you leave?

The various facts in this case just don"t địa chỉ up.

We cannot assume anything in this case.


​Đứng thân câu, cần sử dụng khi bắt đầu liệt kê

VD: He loves racket sports – you know, like tennis, badminton, squash, that kind of thing.


​Đứng giữa câu, ít khi cầm đầu câu (informal); nếu muốn đứng đầu câu, ta phải dùng However

VD: He works hard but he doesn’t earn much.


​Đứng đầu, giữa, cuối câu

VD: He works hard. However, he doesn’t earn much.

He works hard. He doesn’t earn much, however.

He works hard; however, he doesn’t earn much.

Xem thêm:


​Đứng đầu, giữa câu

VD: Although it was cold, she went out in shorts.

​She went out in shorts although it was cold.


​Đứng đầu, thân câu

Despite / In spite of + N/Ving,....

Despite the fact that/ in spite of the fact that + clause,...VD: The company took on extra employees despite its doing badly.

Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees


​Đứng đầu, cuối, thân câu, trọng thể hơn However

VD: The company is doing well. Nonetheless, they aren’t going to lớn expand this year.


​Đứng thân hoặc đầu câu

VD: While my sister has xanh eyes, mine are brown.

I have brown eyes while my sister has xanh ones.


​Đứng đầu hoặc giữa câu, trước N hoặc giới từ; 2 người/ đồ vật được đối chiếu phải mang tính chất tương đồng

VD: Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.

Unlike me, she has brown eyes.


​Có thể đứng ngơi nghỉ đầu, giữa với cuối câu

VD: Mary didn’t study. Therefore, she failed the test.

Mary didn’t study. She, therefore, failed the test.

Mary didn’t study. She failed the test, therefore.


​Chủ yếu đứng nghỉ ngơi đầu, thân câu

VD: We have invested too much money in this project. Consequently, we are in financial difficulties.

His wife left him, as a result, he became very depressed.


​Thường đứng trung tâm hoặc đầu câu, 2 tự này có một chút khác biệt trong phương pháp dùng:

- Hence: hay sử dụng chỉ tương lai

- Thus: hay sử dụng chỉ quá khứ

VD: Both sides played well, thus no winner was declared.

The situation is getting more and more complicated. Hence, we will have to lớn proceed with caution.


​Đứng trọng tâm câu, nối 2 mệnh đề

Tuy nhiên 2 trường đoản cú này có 1 chút khác nhau trong biện pháp dùng:

- Then: thường dùng để chỉ nhà ngữ khác chưa phải người nói

- So: hoàn toàn có thể dùng nhằm chỉ bạn nói hoặc tín đồ khác

VD: The last bus has gone, so/ then we will have to walk.’ (chủ ngữ không giống nhau)

The last bus has gone, so we will have lớn walk.


​Đứng ngơi nghỉ đầu hoặc giữa câu

- Due to/Owing to/Because of + N/Ving

VD: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%

​We are unable to supply all items within 2 weeks owing to the demand.

​- Due lớn the fact that / Owing khổng lồ the fact that + Clause

VD: I believe that many of the difficulties are due to lớn the fact that this regime is isolated.


​Because/Since/As + clause 1, clause 2Clause 1 + because/since/as + Clause 2

VD: We believe in incentive schemes, because we want our employees to lớn be more productive.


​Đứng đầu câu, trước vết phẩy

VD: In short, the style concerns not what a writer says but how he says.

To conclude, the style concerns not what a writer says but how he says.


​Trên đây là tổng hợp các từ nối trong giờ Anh cơ bản nhất mà bạn cần nắm vững để có thể giao tiếp cũng giống như viết luận tốt.


*

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH ONLINE

CHINH PHỤC 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH

Khám phá bí quyết giỏi giờ đồng hồ Anh của bạn bận rộn.

XEM ngay >>
*
*
*
*
*
*

Tất cả ngôn từ trên website đã được bảo vệ phiên bản quyền vì DMCA. Vui mừng không copy hoặc chỉnh sửa ngẫu nhiên nội dung nào, nhắc cả đoạn clip và hình ảnh.