Cho sơ đồ chuyển hóa sau

      239

(b) Trong các este mạch hở có công thức C4H6O2 có một este được điều chế từ ancol và axit tương ứng.

Bạn đang xem: Cho sơ đồ chuyển hóa sau

(c) Có thể phân biệt dược chất béo lỏng và hexan bằng dung dịch NaOH, đun nóng.

(d) Có thể chuyển dầu ăn thành mỡ bằng phản ứng hiđro hóa.

(e) Tristearin không thể tác dụng với dung dịch axit đun nóng.

Số câu phát biểu đúng là


Cho các chất: benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là:


Cho các chất sau: phenol, axit acrylic, etylen glicol, ancol etylic, Cu(OH)2, và dung dịch brom. Số cặp chất phản ứng được với nhau là :


Cho các phát biểu sau:

(a) Khi đốt cháy một hiđrocacbon X, nếu thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O thì X là ankin hoặc ankađien.

(b) Hợp chất phenylaxetilen có chứa 13 liên kết s.

(c) Brom tan ữong nước tốt hơn trong hexan.

(d) Những hợp chất hữu cơ có cùng công thức cấu tạo nhưng khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử trong phân tử là đồng phân của nhau.

(e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh, không hoàn toàn và không theo một hướng nhất định.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Tin Nhắn Nội Mạng Của Viettel Ngày, Tuần, Tháng

(g) Hợp chất C9H12BrCl có vòng benzen trong phân tử.

Số phát biểu đúng là


Câu 5:


Cho các hỗn hợp bột, mỗi hỗn hợp gồm hai chất có số mol bằng nhau: Ba và Al2O3; Cu và Fe3O4; NaCl và KHSO4; Fe(NO3)2 và AgNO3. Số hỗn hợp khi hòa tan vào nước dư không thu được kết tủa hoặc chất rắn là


Câu 6:


Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomandehit, phenyl fomat, vinyl axetilen, glucozo, andehit axetic, metyl axetat, saccarozo, natri fomat, xilen. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là


Câu 7:


Cho các chất: KNO3; Cr(OH)2; Al2O3; FeO; Al; Na; Si; MgO; KHCO3 và KHS. Trong các chất trên số chất vừa có thể tan trong dd NaOH vừa có thể tan trong dd HCl là:


Câu 8:


Cho dung dịch K2S lần lượt vào các dung dịch riêng biệt sau: FeCl2, CuCl2, Pb(NO3)2, ZnCl2, FeCl3, MnCl2. Số kết tủa khác nhau tạo ra trong các thí nghiệm trên là:


Câu 9:


Este X mạch hở có tỷ khối hơi so với H2= 50. Khi cho X tác dụng với dd KOH thu được một ancol Y và một muối Z. Số nguyên tử các bon trong Y lớn hơn số nguyên tử cacbon trong Z. X không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Nhận xét nào sau đây về X,Y,Z là không đúng?


Câu 10:


Cho bốn dung dịch: Br2(trong CCl4), Ca(OH)2, BaCl2, KMnO4. Số dung dịch có thể làm thuốc thử để phân biệt hai chất khí SO2 và C2H4 là


Câu 11:


Cho các phản ứng sau:

(1) CO2 + H2O + C6H5ONa ®

(2) C6H5OH + NaOH ®

(3) CH3COOH + Cu(OH)2 ®

(4) C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 ®

(5) C6H5NH3Cl + AgNO3 ®

(6) CO2 + H2O + CH3COONa ®

(7) CH3COOH + C6H5OH ®

(8) C6H5OH + HCHO ®

Các phản ứng được tiến hành trong điều kiện thích hợp. Dãy gồm các phản ứng có thể xảy ra là


Câu 12:


Cho các thí nghiệm sau:

(1) Sục Cl2 vào dung dịch AgNO3.

(2) Sục H2S vào dung dịch ZnCl2.

(3) Sục H2S vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(4) Sục H2S vào dung dịch CuSO4.

(5) Cho xà phòng vào nước cứng.

(6) Cho bột giặt (omo) vào nước cứng.

(7) Cho metyl oxalat vào dd AgNO3/NH3 (t°C).

(8) Sục but-2-in vào dung dịch AgNO3/NH3.

(9)Sục vinyl axetilen vào dd AgNO3/NH3.

Số thí nghiệm sau khi kết thúc, thu được sản phẩm có kết tủa là


Câu 13:


Cho các chất sau: CH3COOH, CH2=CHCOOH, CH2=CHOOCCH3, CH2OH-CH2OH, C2H5OH, HOOC(CH2)4COOH, HCHO. Số chất có thể trực tiếp tạo thành polime bằng phản ứng trùng ngưng hoặc trùng hợp là


Câu 14:


Cho các chất: etilen glycol; axit fomic; ancol etylic; glixerol; axit oxalic, ancol benzylic; trisearin; etyl axetat và mantozơ. Trong các chất trên số chất có khả năng phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là:


Câu 15:


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho Sn vào dung dịch FeCl3

(2) Cho HCl vào dung dịch K2Cr2O7.

(3) Cho HI vào dung dịch K2CrO4.

(4) Trộn lẫn CrO3 với S

(5)Cho Pb vào dung dịch H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam