Cho sơ đồ chuyển hóa sau

      341

(b) trong những este mạch hở bao gồm công thức C4H6O2 bao gồm một este được điều chế từ ancol và axit tương ứng.

Bạn đang xem: Cho sơ đồ chuyển hóa sau

(c) rất có thể phân biệt dược chất to lỏng và hexan bởi dung dịch NaOH, đun nóng.

(d) rất có thể chuyển dầu ăn thành mỡ bằng phản ứng hiđro hóa.

(e) Tristearin không thể công dụng với dung dịch axit đun nóng.

Số câu phát biểu đúng là


Cho các chất: benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số chất làm mất màu thuốc tím ở nhiệt độ thường là:


Cho những chất sau: phenol, axit acrylic, etylen glicol, ancol etylic, Cu(OH)2, với dung dịch brom. Số cặp hóa học phản ứng được cùng nhau là :


Cho các phát biểu sau:

(a) khi đốt cháy một hiđrocacbon X, giả dụ thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O thì X là ankin hoặc ankađien.

(b) Hợp hóa học phenylaxetilen tất cả chứa 13 link s.

(c) Brom tan ữong nước giỏi hơn trong hexan.

(d) các hợp chất hữu cơ tất cả cùng công thức cấu trúc nhưng khác nhau về sự phân bố không khí của các nguyên tử vào phân tử là đồng phân của nhau.

(e) phản ứng cơ học thường xẩy ra nhanh, không hoàn toàn và không áp theo một hướng độc nhất vô nhị định.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Tin Nhắn Nội Mạng Của Viettel Ngày, Tuần, Tháng

(g) Hợp chất C9H12BrCl gồm vòng benzen vào phân tử.

Số phát biểu đúng là


Câu 5:


Cho các hỗn đúng theo bột, mỗi láo hợp có hai chất gồm số mol bởi nhau: tía và Al2O3; Cu với Fe3O4; NaCl cùng KHSO4; Fe(NO3)2 với AgNO3. Số các thành phần hỗn hợp khi hòa tan vào nước dư không thu được kết tủa hoặc chất rắn là


Câu 6:


Cho những chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomandehit, phenyl fomat, vinyl axetilen, glucozo, andehit axetic, metyl axetat, saccarozo, natri fomat, xilen. Số chất có thể tham gia phản bội ứng tráng gương là


Câu 7:


Cho các chất: KNO3; Cr(OH)2; Al2O3; FeO; Al; Na; Si; MgO; KHCO3 cùng KHS. Trong các chất bên trên số chất vừa có thể tan vào dd NaOH vừa có thể tan trong dd HCl là:


Câu 8:


Cho hỗn hợp K2S thứu tự vào những dung dịch riêng lẻ sau: FeCl2, CuCl2, Pb(NO3)2, ZnCl2, FeCl3, MnCl2. Số kết tủa khác nhau tạo ra trong số thí nghiệm bên trên là:


Câu 9:


Este X mạch hở bao gồm tỷ khối hơi so cùng với H2= 50. Khi mang đến X tác dụng với dd KOH chiếm được một ancol Y và một muối Z. Số nguyên tử những bon trong Y to hơn số nguyên tử cacbon trong Z. X không có khả năng tham gia làm phản ứng tráng bạc. Nhận xét nào tiếp sau đây về X,Y,Z là ko đúng?


Câu 10:


Cho tứ dung dịch: Br2(trong CCl4), Ca(OH)2, BaCl2, KMnO4. Số dung dịch rất có thể làm thuốc test để sáng tỏ hai chất khí SO2 cùng C2H4 là


Câu 11:


Cho những phản ứng sau:

(1) CO2 + H2O + C6H5ONa ®

(2) C6H5OH + NaOH ®

(3) CH3COOH + Cu(OH)2 ®

(4) C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 ®

(5) C6H5NH3Cl + AgNO3 ®

(6) CO2 + H2O + CH3COONa ®

(7) CH3COOH + C6H5OH ®

(8) C6H5OH + HCHO ®

Các phản nghịch ứng được tiến hành trong điều kiện thích hợp. Dãy gồm những phản ứng rất có thể xảy ra là


Câu 12:


Cho các thí nghiệm sau:

(1) Sục Cl2 vào hỗn hợp AgNO3.

(2) Sục H2S vào dung dịch ZnCl2.

(3) Sục H2S vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(4) Sục H2S vào hỗn hợp CuSO4.

(5) đến xà phòng vào nước cứng.

(6) Cho xà phòng (omo) vào nước cứng.

(7) mang đến metyl oxalat vào dd AgNO3/NH3 (t°C).

(8) Sục but-2-in vào dung dịch AgNO3/NH3.

(9)Sục vinyl axetilen vào dd AgNO3/NH3.

Số thí nghiệm sau thời điểm kết thúc, thu được sản phẩm có kết tủa là


Câu 13:


Cho các chất sau: CH3COOH, CH2=CHCOOH, CH2=CHOOCCH3, CH2OH-CH2OH, C2H5OH, HOOC(CH2)4COOH, HCHO. Số chất hoàn toàn có thể trực tiếp tạo ra thành polime bằng phản ứng trùng dừng hoặc trùng hợp là


Câu 14:


Cho các chất: etilen glycol; axit fomic; ancol etylic; glixerol; axit oxalic, ancol benzylic; trisearin; etyl axetat cùng mantozơ. Trong các chất bên trên số chất có công dụng phản ứng được cùng với Cu(OH)2 ở đk thường là:


Câu 15:


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) mang đến Sn vào hỗn hợp FeCl3

(2) đến HCl vào hỗn hợp K2Cr2O7.

(3) mang đến HI vào hỗn hợp K2CrO4.

(4) xáo trộn CrO3 cùng với S

(5)Cho Pb vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

Số thể nghiệm có xẩy ra phản ứng là


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam