Dac vu ma cao tap 2cách viết số bằng chữ

      203
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 18/2021/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 31 mon 12 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ vào HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

Căn cứ cơ chế Thống kê ngày 23 tháng11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết nội dung chính sách báocáo thống kê cấp quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ củahệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, ban ngành ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kếhoạch, Tài thiết yếu và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;

Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục thể thao vàDu lịch ban hành Thông tư khí cụ chế độ report thống kê trong vận động du lịch.

Bạn đang xem: Dac vu ma cao tap 2cách viết số bằng chữ

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tư này quy định chế độ báo cáothống kê trong vận động du lịch gồm nội dung chế độ báo cáo thống kê; lập cùng gửibáo cáo thống kê; trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, cá thể trong câu hỏi thựchiện chế độ report thống kê.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạtđộng du lịch, gồm:

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữhành;

b) Tổ chức, cá thể kinh doanh dịch vụlưu trú du lịch;

c) Tổ chức, cá thể quản lý khu, điểmdu lịch;

d) Tổ chức, cá thể kinh doanh dịch vụdu định kỳ khác đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; SởDu lịch.

3. Cơ quan, tổ chức, cá thể khác cóliên quan.

Điều 3. Nội dungchế độ report thống kê

1. Chế độ báo cáo thống kê vào hoạtđộng du lịch bao gồm các biểu mẫu report và giải thích biểu mẫu báo cáo nhằmthu thập, tổng hợp thông tin thống kê lĩnh vực du ngoạn thuộc hệ thống chỉ tiêuthống kê tổ quốc và khối hệ thống chỉ tiêu thống kê lại ngành văn hóa, thể thao với du lịch.Trong đó:

- danh mục và những Biểu mẫu báo cáo thốngkê chính sách tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông bốn này.

- hướng dẫn, phân tích và lý giải cách ghi biểumẫu báo cáo thống kê hiện tượng tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Ký kết hiệu biểu

Ký hiệu biểu tất cả phần số cùng phần chữ.Phần số gồm 2 chữ số được tiến công theo sản phẩm tự 01, 02, 03 dùng làm thống kê số lượngbiểu mẫu mã báo cáo. Phần chữ được ghi in hoa là cam kết hiệu viết tắt của kỳ báo cáo(H: láo hợp có kỳ report tháng cùng năm), lĩnh vực thống kê (DL) với đối tượngchịu trách nhiệm report (CSLT: tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thương mại lưu trú dulịch; DNLH: doanh nghiệp marketing dịch vụ lữ hành; KĐDL: tổ chức, cá thể quảnlý khu, điểm du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ phượt khác đạt chuẩnphục vụ khách du lịch).

3. Kỳ báo cáo

Kỳ report thống kê là khoảng tầm thờigian độc nhất vô nhị định phương tiện đối tượng báo cáo thống kê yêu cầu thể hiện tác dụng hoạt độngbằng số liệu theo các tiêu chí thống kê vào biểu mẫu báo cáo thống kê. Kỳ báocáo được ghi ngơi nghỉ từng biểu chủng loại thống kê (dưới thương hiệu biểu báo cáo) và được xem theongày dương lịch, bao gồm:

a) báo cáo thống kê tháng: report thốngkê mon được tính bắt đầu từ ngày thứ nhất đầu tháng cho tới hết ngày sau cùng củatháng.

b) report thống kê năm: báo cáo thốngkê năm được tính bắt đầu từ ngày thứ nhất tháng 01 cho tới hết ngày 31 mon 12.

c) báo cáo đột xuất: report thống kêđược thực hiện giao hàng các yêu ước về làm chủ nhà nước của ngành.

4. Tổ chức, cá nhân, công ty báocáo và cơ quan nhận báo cáo

a) Tổ chức, cá nhân, công ty lớn báocáo

Tên tổ chức, cá nhân, doanh nghiệpbáo cáo được ghi cụ thể tại góc bên trên bên buộc phải của từng biểu chủng loại báo cáo, trongđó:

- Tổ chức, cá thể kinh doanh lưu lại trúdu định kỳ thực hiện report thống kê theo Biểu số 01.H/DL-CSLT.

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữhành thực hiện report thống kê theo Biểu số 02.H/DL-DNLH.

- Tổ chức, cá thể quản lý khu, điểmdu lịch; tổ chức, cá thể kinh doanh dịch vụ du ngoạn khác đạt tiêu chuẩn chỉnh phục vụkhách du lịch thực hiện báo cáo thống kê theo Biểu số 03.H/DL-KĐDL.

b) phòng ban nhận báo cáo: Sở Văn hóa, Thểthao cùng Du lịch; Sở Du lịch.

5. Thời hạn dìm báo cáo

Ngày nhận report được ghi rõ ràng tạigóc trên phía bên trái của từng biểu mẫu thống kê.

6. Phương thức gửi báo cáo

a) tiến hành gửi, nhận báo cáo trựctiếp trên hệ thống phần mềm dìm gửi report thống kê du ngoạn do Tổng cục Du lịchquản lý với được chuẩn xác bằng thông tin tài khoản đã đăng ký trên phần mềm tại địa chỉhttp://thongke.tourism.vn.

b) Trường phù hợp không gửi báo cáo đượctheo phương thức giải pháp tại điểm a khoản này, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lớn gửitheo các phương thức sau:

- Tệp dữ liệu qua khối hệ thống thư năng lượng điện tửhoặc các hình thức điện tử không giống của ban ngành nhận báo cáo.

- Văn bản giấy tất cả chữ ký, đóng vết củatổ chức, cá nhân, công ty báo cáo.

Điều 4. Trách nhiệmthực hiện

1. Trách nhiệm của những tổ chức, cánhân, doanh nghiệp chuyển động du lịch

a) chủ động thu thập, những thống kê số liệuđối với những chỉ tiêu được phương pháp tại biểu chủng loại báo cáo.

b) Xây dựng report thống kê đầy đủ,chính xác về nội dung và gửi báo cáo đúng thời hạn theo kỳ report được quy địnhtại Thông tư này.

2. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thểthao cùng Du lịch; Sở Du lịch

a) Tổng hợp thông tin theo báo cáo thốngkê của những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch; kiến thiết báo cáothống kê giữ hộ Tổng cục Du lịch. Trường thích hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, SởDu lịch đã triển khai xây dựng và tiến hành việc report thống kê du lịch bằngphần mượt riêng thì triển khai liên kết, tích hợp với hệ thống phần mượt nhận, gửibáo cáo thống kê du lịch do Tổng cục du lịch quản lý.

b) hướng dẫn, đôn đốc, kiểm soát vàbáo cáo công dụng thực hiện tại chế độ báo cáo thống kê.

Điều 5. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 15 mon 02 năm 2022.

2. Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt quy địnhChế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp lớn hoạt độngdu lịch bởi vì ngành du lịch quản lý, cấp giấy phép hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư nàycó hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

3. Trong quy trình thực hiện, nếu cóphát sinh vướng mắc, ý kiến đề nghị cơ quan, đối kháng vị, cá thể phản ánh đúng lúc về BộVăn hóa, thể thao và du ngoạn (qua Vụ Kế hoạch, Tài chủ yếu hoặc Tổng viên Du lịch)để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

chỗ nhận: - Thủ tướng chính phủ; - các Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ - Văn phòng trung ương Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chủ yếu phủ; - tandtc nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực ở trong TW; - Ủy ban TW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - ban ngành Trung ương của các đoàn thể; - Cục soát sổ VBQPPL-Bộ tư pháp; - cỗ trưởng, các Thứ trưởng cỗ VHTTDL; - những Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc cỗ VHTTDL; - Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL; - Công báo; Cổng TTĐT thiết yếu phủ: đại lý dữ liệu giang sơn về pháp luật; - Cổng TTĐT bộ VHTTDL; - Tổng cục Thống kê; - lưu lại VT, KHTC, TTT.

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Văn Hùng

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ(Kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộtrưởng bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch)

STT

KÝ HIỆU BIỂU

TÊN BIỂU

KỲ BÁO CÁO

NGÀY NHẬN BÁO CÁO

ĐƠN VỊ BÁO CÁO

01

01.H/DL-CSLT

Kết quả kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú du lịch

Tháng, Năm

- Ngày 20 tháng sau mon báo cáo

- Ngày 20/2 năm sau

Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại & dịch vụ lưu trú du lịch

02

02.H/DL-DNLH

Kết quả gớm doanh của người tiêu dùng kinh doanh dịch vụ thương mại lữ hành

Tháng, Năm

- Ngày 20 tháng sau tháng báo cáo

- Ngày 20/2 năm sau

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

03

03.H/DL-KĐDL

Kết quả kinh doanh của tổ chức, cá thể quản lý khu, điểm du lịch; tổ chức, cá thể kinh doanh dịch vụ phượt khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Tháng, Năm

- Ngày đôi mươi tháng sau mon báo cáo

- Ngày 20/2 năm sau

Tổ chức, cá thể quản lý điểm, khu du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt chuẩn chỉnh phục vụ khách du lịch

Biểu số: 01.H/DL-CSLT ban hành kèm theo Thông bốn số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31 mon 12 năm 2021

Ngày dấn báo cáo: - Ngày đôi mươi tháng sau tháng report - Ngày trăng tròn tháng hai năm sau

KẾT QUẢ kinh doanh CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN marketing DỊCH VỤ LƯU TRÚ DU LỊCH

Tháng ...

Năm ...

Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại & dịch vụ lưu trú phượt báo cáo:

Cơ quan nhận báo cáo: Sở Du lịch; Sở VHTTDL

Tên cơ sở......................................................................................................................

Mã số thuế

Loại hình:.................................................... Hạng (nếu có):.........................................

Cơ quan chủ quản:.........................................................................................................

Chỉ tiêu

ĐV tính

số

Số thực hiện kỳ báo cáo

So cùng với cùng kỳ năm trước (%)

A

B

C

1

2

1. Số liệu buồng, phòng lưu lại trú

Tổng số buồng lưu trú

Buồng

01

Tổng số đêm phòng tồn tại sẵn có

Đêm phòng

02

Tổng số tối phòng lưu trú đã bán

Đêm phòng

03

2. Số lượt khách nghỉ qua đêm

Lượt

04

Khách quốc tế

Lượt

05

Khách nội địa

Lượt

06

3. Tổng số đêm nghỉ của khách

Đêm

07

Khách quốc tế

Đêm

08

Khách nội địa

Đêm

09

4. Tổng doanh thu

Triệu đồng

10

Doanh thu từ dịch vụ thương mại lưu trú

Triệu đồng

11

Doanh thu từ dịch vụ thương mại ăn uống

Triệu đồng

12

Doanh thu từ dịch vụ khác

Triệu đồng

13

5. Tổng thể lao động

Người

14

Lãnh đạo quản ngại lý

Người

15

Bộ phận hành chính

Người

16

Bộ phận lưu trú (buồng phòng, lễ tân)

Người

17

Bộ phận siêu thị (bàn, bar, bếp)

Người

18

Nhân viên thương mại dịch vụ khác

Người

19

Người lập biểu (Ký, bọn họ tên)

Người kiểm soát biểu (Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng … năm…... Thủ trưởng đối chọi vị (Ký, đóng góp dấu, chúng ta tên)

Biểu số: 02.H/DL-DNLH phát hành kèm theo Thông tứ số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021

Ngày thừa nhận báo cáo: - Ngày 20 tháng sau tháng report - Ngày trăng tròn tháng 2 năm sau

KẾT QUẢ marketing CỦA DOANH NGHIỆP kinh doanh DỊCH VỤ LỮ HÀNH

Tháng ...

Năm ...

Doanh nghiệp sale dịch vụ lữ khách báo cáo:

Cơ quan dìm báo cáo: Sở Du lịch; Sở VHTTDL

Tên Doanh nghiệp:………………………………………………………………………..

Mã số thuế

Phạm vi kinhdoanh………………………………………………………………………….

Số giấy tờ kinhdoanh dịch vụ lữ hành…………………………………………………

Chỉ tiêu

ĐV tính

Mã số

Số triển khai kỳ báo cáo

So với thuộc kỳ năm ngoái (%)

A

B

C

1

2

1. Tổng cộng lượt khách phục vụ

Lượt

01

Khách phượt quốc tế đến

Lượt

02

Khách phượt nội địa

Lượt

03

Khách phượt ra nước ngoài

Lượt

04

2. Số khách nước ngoài đến theo vùng, lãnh thổ

Người

05

Châu Á

Người

06

Châu Âu

Người

07

Châu Mỹ

Người

08

Châu Úc

Người

09

Châu Phi

Người

10

3. Số khách du lịch ra quốc tế theo vùng, lãnh thổ

Người

11

Châu Á

Người

12

Châu Âu

Người

13

Châu Mỹ

Người

14

Châu Úc

Người

15

Châu Phi

Người

16

4. Tổng doanh thu

Triệu đ

17

Doanh thu tự khách phượt quốc tế

Triệu đ

18

Doanh thu trường đoản cú khách du ngoạn nội địa

Triệu đ

19

Doanh thu trường đoản cú khách phượt ra nước ngoài

Triệu đ

20

5. Tổng cộng lao động

Người

21

Lãnh đạo, quản lý

Người

22

Bộ phận hành chính

Người

23

Bộ phận lữ hành

Người

24

Hướng dẫn viên

Người

25

Bộ phận vận động khách

Người

26

Lao rượu cồn khác

Người

27

Người lập biểu (Ký, họ tên)

Người soát sổ biểu (Ký, chúng ta tên)

Ngày … mon … năm…... Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, họ tên)

Biểu số: 03.H/DL-KĐDL ban hành kèm theo Thông tứ số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31 mon 12 năm 2021

Ngày nhận báo cáo: - Ngày đôi mươi tháng sau tháng báo cáo - Ngày 20 tháng 2 năm sau

KẾT QUẢ marketing CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUẢN LÝ KHU, ĐIỂM DU LỊCH; TỔ CHỨC, CÁ NHÂN sale DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC ĐẠT CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Tháng ...

Năm ...

Tổ chức, cá thể quản lý khu, điểm du lịch; tổ chức, cá thể kinh doanh dịch vụ phượt khác đạt chuẩn chỉnh phục vụ khách du lịch báo cáo:

Cơ quan nhấn báo cáo: Sở Du lịch; Sở VHTTDL

Tên Khu, điểm dulịch/Cơ sở kinh doanh dịch vụ:……………………………………….

Mã số thuế

Cơ quan nhà quản:................................................................................................

Loạihình:………………………………………………………………………………….

Số Quyết địnhthành lập hoặc giấy tờ kinh doanh: ………………………………

Số quyết địnhcông nhận:……………………………………………………………….

Chỉ tiêu

ĐV tính

Mã số

Số thực hiện kỳ báo cáo

So với cùng kỳ thời gian trước (%)

A

B

C

1

2

1. Số lượt khách phượt phục vụ

Lượt

01

2. Tổng doanh thu

Triệu đ

02

Doanh thu từ cung cấp vé

Triệu đ

03

Doanh thu trường đoản cú dịch vụ

Triệu đ

04

Doanh thu từ bán sản phẩm hóa

Triệu đ

05

3. Tổng cộng lao động

Người

06

Lãnh đạo quản lí lý

Người

07

Bộ phận hành chính

Người

8

Hướng dẫn viên

Người

09

Bộ phận dịch vụ

Người

10

Lao rượu cồn khác

Người

11

Người lập biểu (Ký, họ tên)

Người kiểm tra biểu (Ký, bọn họ tên)

Ngày … mon … năm…... Thủ trưởng đối kháng vị (Ký, đóng dấu, chúng ta tên)

PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪUBÁO CÁO THỐNG KÊ(Kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộtrưởng bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch)

Biểu số01.T/DL-CSLT: kết quả kinh doanh thương mại dịch vụ lưu trú du lịch

1. Khái niệm,phương pháp tính

Cơ sở tồn tại du lịchlà nơi hỗ trợ dịch vụ ship hàng nhu cầu tồn tại của khách du lịch. Cửa hàng lưutrú du lịch gồm các loại hình: khách hàng sạn, biệt thự nghỉ dưỡng du lịch, nhà ở du lịch, tàuthủy lưu trú du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà tại có phòng mang đến khách du ngoạn thuê,bãi cắm trại du ngoạn và các cơ sở lưu giữ trú du lịch khác.

Chỉ tiêu 1:Số liệu phòng buồng lưu trú

- tổng số buồnglưu trú (mã số 01): Là tổng số buồng lưu trú du ngoạn của cơ sở, vào một buồngcó thể tất cả phòng ngủ, chống khách, phòng vệ sinh... đang sẵn có để bán.

- tổng số đêmphòng lưu trú sẵn tất cả (mã số 02): Là tổng số đêm lưu trú của các phòng sẵn gồm đểbán. Số tối của một phòng được tính bằng số khách hàng trung bình hoàn toàn có thể phục vụtrong một đêm (hoặc số giường) của phòng đó.

- toàn bô đêmphòng đã buôn bán (mã số 03): Là tổng số đêm lưu trú của những phòng đã áp dụng chokhách mướn trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu 2:Số lượt khách nghỉ qua đêm

- Số lượt kháchnghỉ qua tối (mã số 04): Là tổng thể lượt khách có ngủ tạm do cửa hàng phục vụtính từ lúc đón khách, ban đầu vào áp dụng dịch vụ cho tới khi trả phòng. Trongđó, phân chia theo đội khách:

- khách hàng quốc tế(mã số 05): Là số lượt khách là tín đồ nước ngoài, người vn định làm việc nướcngoài vày cơ sở phục vụ.

- khách hàng nội địa(mã số 06): Là số lượt khách là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú làm việc ViệtNam vì cơ sở phục vụ.

- Số lượt kháchnghỉ qua tối (mã số 04) = Khách quốc tế (mã số 05) + Khách nội địa (mã số 06).

* không đượctính là lượt khách đối với các trường hòa hợp sau:

+ Khách cho thuêphòng theo giờ bao gồm trả tiền thì ko kể lượt khách.

+ khách khôngthuê phòng, chỉ thuê những dịch vụ cung cấp như chống hội thảo, nạp năng lượng uống... Thìkhông tính lượt khách.

* Được tính làmột lượt khách với những trường hợp sau:

+ trường hợp một khách đếnthuê áp dụng nhiều phòng, nhiều dịch vụ thương mại cùng lúc thì chỉ được tính là 1 trong những lượtkhách.

+ trường hợp một ngườikhách đến thuê phòng dịch vụ nhiều lần tại những thời điểm không giống nhau thì từng lầnkhách đến được xác định là một lượt khách.

+ ví như khách đếnđăng ký kết thuê phòng qua tối (đã giao dịch thanh toán tiền phòng) nhưng vì chưng một nguyên nhân nào đókhông nghỉ tối tại đại lý thì bạn khách này vẫn được tính là khách gồm nghỉ quađêm.

* Đối với trườnghợp thời gian lưu trú của khách kéo dãn dài qua kỳ báo cáo: Chỉ tính 1 lượtkhách tại thời gian khách đến nhận phòng sử dụng dịch vụ.

Ví dụ: Khách lưu giữ trútừ ngày 28 tháng trước đến ngày 03 tháng sau, thì về lượt khách, chỉ tính chotháng trước là thời điểm khách đến, tháng sau kế bên lượt khách hàng đối vớikhách này.

* ngôi trường hợpgiới thiệu, chuyển nhượng bàn giao khách: khách nghỉ tại cơ sởnào thì cơ sở đó report lượt khách phục vụ.

Chỉ tiêu 3:Tổng số đêm nghỉ của khách

- Tổng số đêm nghỉcủa khách (mã số 07): Là tổng số đêm khách nghỉ ngơi tại đại lý tính từ khi khách hàng đếnnhận phòng, sử dụng dịch vụ và trả phòng. Số đê m nghỉ ngơi của khách được xem theosố lượt khách hàng đến, ngoại trừ theo phòng.

Ví dụ: đại lý bánphòng đôi cho một khách tồn tại 2 tối thì tổng số tối của khách là 2. Ví như bánphòng đôi mang đến 2 khách tồn tại 2 đêm thì tổng số tối của khách hàng là 2 tối x 2khách = 4 đêm.

Trong đó, chiatheo team khách:

- khách hàng quốc tế(mã số 08): Là số đêm tồn tại của khách là người nước ngoài, người nước ta địnhở nước ngoài nghỉ trên cơ sở.

- khách nội địa(mã số 09): Là số đêm lưu trú của khách hàng là công dân Việt Nam, bạn nước ngoàicư trú ở nước ta nghỉ tại cơ sở.

Xem thêm: Cách Mở Sheet Ẩn Trong Excel Không Hiện Sheet Nhanh Nhất 2021

- Tổng số đêm nghỉcủa khách (mã số 07) = Số đêm nghỉ của khách thế giới (mã số 08) + Số đêm nghỉ củakhách nội địa (mã số 09).

* trường hợpkhách ngơi nghỉ qua thời gian của kỳ báo cáo: Số đêm tồn tại củakhách được phân chia theo kỳ báo cáo, ngày lưu trú của kỳ nào sẽ tính đến kỳ đó.

Ví dụ: Một kháchlưu trú từ ngày 28 tháng trước đến ngày 03 tháng sau thì số đêm lưu trú củakhách tháng trước được xem từ thời gian khách nhận phòng nghỉ ngơi (ngày 28) mang lại ngày cuốicùng của tháng, số đêm tồn tại của khách tháng sau được tính từ thời điểm ngày 01 mang lại ngàykhách trả phòng (ngày 03).

Chỉ tiêu 4:Tổng Doanh thu

- Tổng doanh thu(mã số 10): Là tổng giá trị các công dụng kinh tế công ty lớn thu được vào kỳbáo cáo tạo ra từ các chuyển động kinh doanh thương mại & dịch vụ của doanh nghiệp, đượckhách hàng chấp nhận thanh toán. Trong đó:

+ lệch giá từ dịchvụ lưu trú (mã số 11): Là tổng thể số chi phí mà solo vị sale dịch vụ lưu trúthu được trường đoản cú việc cung cấp dịch vụ tồn tại cho khách hàng (tiền dịch vụ thuê mướn phòng).

+ doanh thu từ dịchvụ ăn uống (mã số 12): Là cục bộ số chi phí mà 1-1 vị marketing dịch vụ giữ trúthu được từ bỏ việc hỗ trợ dịch vụ ăn, uống.

+ lợi nhuận dịchvụ không giống (mã số 13): Là cục bộ số tiền mà đối kháng vị kinh doanh dịch vụ tồn tại thuđược từ việc cung cấp các dịch vụ bổ sung khác giao hàng khách thực hiện dịch vụlưu trú như vui chơi và giải trí giải trí, thể thao, âu yếm sức khoẻ, chăm lo sắc đẹp...

- Tổng doanh thu(mã số 10) = doanh thu từ thương mại & dịch vụ lưu trú (mã số 11) + lệch giá từ thương mại dịch vụ ănuống tồn tại (mã số 12) + doanh thu từ dịch vụ thương mại khác (mã số 13).

Chỉ tiêu 5:Tổng số lao động

- tổng số lao động(mã số 14): Là tổng thể lao động vì chưng cơ sở trực tiếp thống trị sử dụng, gồm hợp đồnglao hễ và trả lương mỗi tháng (không tính lao cồn hợp đồng thời vụ, lao độngbán thời gian...). Trong những số đó phân theo nghành nghề dịch vụ hoạt động:

+ lãnh đạo Quảnlý (mã số 15): Là tổng số lao động làm cho công tác thống trị (bộ phận, phòng ban,ban lãnh đạo) của cơ sở.

+ phần tử Hànhchính (mã số 16): Là tổng cộng lao động thao tác hành thiết yếu của cơ sở.

+ thành phần Lưu trú(mã số 17): Là tổng cộng lao động làm việc chuyên môn nghiệp vụ thương mại & dịch vụ lưu trú,gồm buồng, phòng, lễ tân...

+ phần tử Ăn uống(mã số 18): Là tổng cộng lao động làm việc trong mảng thương mại & dịch vụ ăn uống, bao gồm bàn,bar, bếp...

+ nhân viên Dịch vụkhác (mã số 17): Là tổng thể lao động thao tác làm việc trong những mảng dịch vụ khác củacơ sở.

Tổng số lao động(mã số 14) = Lãnh đạo thống trị (mã số 15) + nhân viên cấp dưới Hành chính (mã số 16) +Nhân viên tồn tại (mã số 17) + nhân viên cấp dưới Ăn uống (mã số 18) + nhân viên cấp dưới dịch vụkhác (mã số 19).

* Trường hòa hợp mộtlao động làm việc trong nhì hay các hoạt động: Chỉthống kê lao cồn đó vào một vận động (tương ứng một mã số thuộc đội chỉ tiêusố lao đụng của cơ sở) chỉ chiếm thời gian thao tác làm việc nhiều nhất.

2. Biện pháp ghi biểu

a) Thông tinchung

- tên cơ sở: Ghirõ ràng, khá đầy đủ bằng chữ in hoa tên của cơ sở tồn tại du lịch.

- Mã số thuế: Ghimã số thuế được cấp.

- các loại hình: Ghirõ tên loại hình cơ sở lưu trú phượt (Ví dụ: khách hàng sạn, biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang du lịch, Cănhộ du lịch, bên nghỉ du lịch, nhà tại có phòng cho khách du lịch thuê...)

- Cơ quan công ty quản:Ghi cơ quan, 1-1 vị làm chủ trực tiếp đơn vị (Ví dụ: Công ty/Tập đoàn/Bộ...)

* Đối vớidoanh nghiệp có nhiều cơ sở trên cùng địa bàn:

+ Trường hợp cùngxếp hạng: nếu như hạch toán khai thuế tầm thường thì khai cùng trên 1 phiếu, ví như hạch toánkhai thuế riêng thì khai phiếu không giống nhau.

+ Trường hòa hợp xếphạng khác biệt thì khai phiếu khác nhau.

b) Biểu mẫu mã báocáo

- các cột:

Cột A: Chỉ tiêu;

Cột B: Đơn vịtính;

Cột C: Mã số.

Cột 1: Số thực hiệnkỳ báo cáo (tháng, năm);

Cột 2: So vớicùng kỳ năm ngoái (tỷ lệ % biến hóa của kỳ report so với cùng kỳ năm trước).

- các dòng: Ghi sốthực hiện khớp ứng với những chỉ tiêu tại cột A (chỉ những thống kê số liệu đối vớicác dòng gồm mã số).

3. Nguồn số liệu

- Sổ sách ghichép của doanh nghiệp;

- report tàichính của doanh nghiệp.

Biểu số02.H/DL-DNLH: công dụng kinh doanh dịch vụ thương mại lữ hành

1. Khái niệm,phương pháp tính

- kinh doanh dịchvụ lữ khách là việc xây dựng, buôn bán và tổ chức triển khai thực hiện 1 phần hoặc toàn bộchương trình du ngoạn cho khách du lịch. Chương trình du ngoạn là văn bản thể hiệnlịch trình, thương mại dịch vụ và giá cả được định trước cho chuyến du ngoạn của khách du lịchtừ điểm khởi thủy đến điểm kết thúc chuyến đi.

- sale dịchvụ lữ khách nội địa phục vụ khách du lịch nội địa.

- sale dịchvụ lữ hành quốc tế ship hàng khách phượt quốc tế đến nước ta và khách hàng du lịchra nước ngoài.

Chỉ tiêu 1: Tổngsố lượt khách phục vụ

Tổng số lượtkhách ship hàng (mã số 01): Là tổng thể lượt khách bởi vì doanh nghiệp ship hàng được tínhkhi đón khách, bước đầu sử dụng dịch vụ cho đến khi trả khách hàng về nơi đón. Khôngthống kê vào số lượt khách hàng phục vụ so với các trường phù hợp khách không sử dụngtour của bạn như khách hủy tour, nhượng khách cho bạn khác, hợpđồng đại lý phân phối khách...

Trong đó, phân tổtheo nhóm khách:

- khách du lịchquốc tế mang đến (mã số 02): Là toàn bô lượt khách là fan nước ngoài, bạn ViệtNam định ở quốc tế vào Việt Nam du lịch do công ty lớn phục vụ;

- Khách du ngoạn nộiđịa (mã số 03): Là tổng cộng lượt khách là công dân Việt Nam, người quốc tế cưtrú ở vn đi du ngoạn trong lãnh thổ vn do công ty lớn phục vụ;

- khách hàng du lịchra quốc tế (mã số 04): Là toàn bô lượt khách hàng là công dân vn và ngườinước không tính cư trú ở việt nam đi du lịch nước ko kể do doanh nghiệp phục vụ.

- Số lượt kháchphục vụ (mã số 01) = Khách du ngoạn quốc tế mang lại (mã số 02) + Khách phượt nội địa(mã số 03) + Khách phượt ra quốc tế (mã số 04).

Chỉ tiêu 2:Số khách thế giới đến theo vùng, lãnh thổ

Số khách quốc tếđến theo vùng, giáo khu (05) bởi chỉ tiêu Khách du ngoạn quốc tế mang đến (02) đượctính theo nước cư trú, gồm: châu Á (mã số 06), châu Âu (mã số 07), châu mỹ (mãsố 08), châu Úc (mã số 09), châu Phi (mã số 10).

Chỉ tiêu 3:Số khách phượt ra quốc tế theo vùng, lãnh thổ

Số khách du lịchra nước ngoài theo vùng, lãnh thổ bằng chỉ tiêu Khách du ngoạn ra nước ngoài(04) tính theo nước cư trú, gồm: châu Á (mã số 12), châu Âu (mã số 13), châu Mỹ(mã số 14), châu Úc (mã số 15), châu Phi (mã số 16).

Chỉ tiêu 4:Tổng Doanh thu

Tổng doanh thu(mã số 17): Là tổng giá trị các tác dụng kinh tế công ty thu được vào thờigian kỳ report phát sinh trường đoản cú các chuyển động kinh doanh thương mại dịch vụ của doanh nghiệp,được khách hàng đồng ý thanh toán (bao có cả phần bỏ ra hộ khách). Trong đó,phân tổ theo team khách:

- lợi nhuận từkhách du ngoạn quốc tế (mã số 18): Là tổng lệch giá từ khách là người nướcngoài, người việt nam định ở nước ngoài vào Việt Nam phượt do công ty lớn phụcvụ;

- lợi nhuận từ kháchdu lịch nội địa (mã số 19): Là tổng doanh thu từ khách hàng là công dân Việt Nam,người quốc tế cư trú ở vn đi phượt trong lãnh thổ việt nam do doanhnghiệp phục vụ;

- doanh thu từkhách phượt ra nước ngoài (mã số 20): Là tổng lệch giá từ khách là công dânViệt Nam với người nước ngoài cư trú ở nước ta đi du ngoạn nước ngoài do doanhnghiệp phục vụ.

Tổng doanh thu(mã số 17) = lợi nhuận từ khách du lịch quốc tế (mã số 18) + doanh thu từ kháchdu lịch trong nước (mã số 19) + lệch giá từ khách du lịch ra quốc tế (mã số20).

Chỉ tiêu 5:Tổng số lao động

Tổng số lao động(mã số 21): Là tổng thể lao động do doanh nghiệp trực tiếp cai quản sử dụng, tất cả hợpđồng lao động và trả lương hàng tháng (không tính lao động hợp đôi khi vụ,lao động bán thời gian...). Trong số ấy phân tổ theo nghành nghề dịch vụ hoạt động:

- Lãnh đạo, quảnlý (mã số 22): Là toàn bô lao động làm công tác cai quản (bộ phận, chống ban,ban lãnh đạo) của doanh nghiệp;

- bộ phận hànhchính (mã số 23): Là toàn bô lao động làm việc hành chủ yếu của đối kháng vị;

- bộ phận lữ hành(mã số 24): Là tổng thể lao động thao tác làm việc chuyên môn nghiệp vụ thương mại & dịch vụ lữ hành;

- lý giải viên(mã số 25): Là tổng số lao động làm việc chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn;

- phần tử vậnchuyển khách (mã số 26): Là toàn bô lao đụng làm thương mại dịch vụ vận chuyển khách;

- Lao hễ khác(mã số 27): Là tổng số lao động làm việc trong các nghành nghề dịch vụ khác của doanh nghiệp.

* Trường thích hợp mộtlao động làm việc trong nhì hay những hoạt động: Chỉthống kê lao hễ đó vào một vận động (tương ứng một mã số thuộc nhóm chỉ tiêusố lao động của cơ sở) chiếm phần thời gian thao tác nhiều nhất.

2. Phương pháp ghi biểu

a) Thông tinchung

- thương hiệu Doanh nghiệp:Ghi rõ ràng, không thiếu bằng chữ in hoa tên của doanh nghiệp đúng theo giấy phépđăng ký kinh doanh.

- Mã số thuế: Ghimã số thuế/số bản thảo kinh doanh/mã số doanh nghiệp được cấp cho khi đăng kýdoanh nghiệp cùng được ghi trên Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Phạm vi tởm doanh:Ghi rõ phạm vi hoạt động lữ hành quốc tế, nội địa.

- Số giấy phépkinh doanh dịch vụ thương mại lữ hành: Ghi số giấy phép marketing dịch vụ lữ hành, năm đượccấp.

b) Biểu mẫu mã báocáo

- những cột:

Cột A: Chỉ tiêu;

Cột B: Đơn vịtính;

Cột C: Mã số.

Cột 1: Số thực hiệnkỳ report (tháng, năm);

Cột 2: So vớicùng kỳ năm ngoái (tỷ lệ % chuyển đổi của kỳ report so với cùng kỳ năm trước).

- những dòng: Ghi sốthực hiện tương xứng với những chỉ tiêu trên cột A (chỉ những thống kê số liệu đối vớicác dòng gồm mã số).

3. Mối cung cấp số liệu

- Sổ sách ghichép của doanh nghiệp;

- báo cáo tàichính của doanh nghiệp.

Biểu số03.H/DL-KĐDL: hiệu quả kinh doanh của khu, điểm du lịch; cơ sở sale dịch vụdu kế hoạch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

1. Khái niệm,phương pháp tính

- Khu du lịch làkhu vực có ưu rứa về tài nguyên du lịch, được quy hoạch, chi tiêu phát triển nhằmđáp ứng nhu cầu phong phú và đa dạng của khách du lịch. Khu vực du lịch bao hàm khu du lịch cấptỉnh cùng khu du lịch nước nhà đã được quy hướng hoặc các cấp công nhận.

- Điểm du ngoạn lànơi có tài năng nguyên du lịch được đầu tư, khai thác ship hàng khách du lịch. Điểm dulịch bao gồm các điểm du ngoạn đã được quy hoạch hoặc những cấp công nhận.

- cửa hàng kinhdoanh dịch vụ phượt khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du ngoạn là những cơ sởkinh doanh các loại dịch vụ phượt khác được hình thức trong điều 54 quy định Du lịch,bao gồm thương mại dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm, thương mại dịch vụ thể thao, dịch vụ thương mại vui chơi,giải trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thương mại liên quan tiền khác phục vụ khách du lịch.

Chỉ tiêu 1:Số lượt khách phượt phục vụ

Số lượt khách hàng dulịch ship hàng (mã số 01): Là tổng số lượt khách bởi vì khu, điểm du lịch, cửa hàng kinhdoanh dịch vụ phượt khác đạt tiêu chuẩn chỉnh phục vụ khách phượt phục vụ đượctính lúc khách bước đầu đến khi xong sử dụng dịch vụ.

Chỉ tiêu 2:Tổng doanh thu

Tổng doanh thu(mã số 02): Là tổng vốn các tiện ích kinh tế nhưng mà khu, điểm du lịch, cơ sởkinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn chỉnh phục vụ khách du lịch thu đượctrong thời hạn kỳ report (tháng, năm) gây ra từ các vận động kinh doanh dịchvụ cùng thu phí, được khách hàng chấp nhận thanh toán (bao bao gồm cả phần đưa ra hộkhách).

Doanh thu trường đoản cú bánvé (mã số 03): Là toàn bô tiền nhận được từ chào bán vé.

Doanh thu trường đoản cú dịchvụ (mã số 04): Là tổng doanh thu từ các khoản thu khác tạo nên từ hoạt độngphục vụ khách phượt (dịch vụ chơi nhởi giải trí, chăm sóc sức khỏe, hướng dẫndu lịch, ăn uống, lưu lại trú...).

Doanh thu từ buôn bán hànghóa (mã số 05): Là tổng thể tiền thu được từ bán hàng hóa phục vụ khách du lịch.

Chỉ tiêu 3:Tổng số lao động

Tổng số lao động(mã số 06): Là tổng thể lao động vày khu, điểm du lịch, cơ sở sale dịch vụdu định kỳ khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trực tiếp cai quản sử dụng, cóhợp đồng lao động và trả lương các tháng (kể cả lao động hợp bên cạnh đó vụ, laođộng buôn bán thời gian...). Trong số ấy phân tổ theo nghành nghề dịch vụ hoạt động:

- Lãnh đạo, quảnlý (mã số 07): Là toàn bô lao động có tác dụng công tác làm chủ (bộ phận, phòng ban,ban lãnh đạo) của khu vực du lịch, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịchkhác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

- bộ phận hànhchính (mã số 08): Là tổng thể lao động thao tác làm việc hành chính của solo vị;

- trả lời viên(mã số 09): Là toàn bô lao động thao tác làm việc chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn.

- bộ phận dịch vụ(mã số 10): Là tổng cộng lao động thao tác làm việc trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ(chơi giải trí, mua sắm, chăm lo sức khỏe, ăn uống uống, lưu giữ trú..).

- Lao đụng khác(mã số 11): Là tổng cộng lao động thao tác trong các lĩnh vực chuyển động khác củađơn vị.

* Trường hợp mộtlao động thao tác trong nhị hay nhiều hoạt động: Chỉthống kê lao đụng đó vào một chuyển động (tương ứng một mã số thuộc team chỉ tiêusố lao rượu cồn của cơ sở) chiếm thời gian thao tác làm việc nhiều nhất.

2. Cách ghi biểu

a) Thông tinchung

- thương hiệu Khu, điểmdu lịch/Cơ sở marketing dịch vụ: Ghi rõ ràng, rất đầy đủ bằng chữ in hoa thương hiệu củaKhu, điểm du lịch/Cơ sở.

- Mã số thuế: Ghimã số thuế/số giấy phép kinh doanh/mã số doanh nghiệp được cấp cho khi đăng kýdoanh nghiệp với được ghi bên trên Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp ngôi trường hợplà đơn vị chức năng kinh doanh.

- Cơ quan công ty quản:Ghi cơ quan, ngành làm chủ trực tiếp.

- Số Quyết địnhthành lập hoặc giấy tờ kinh doanh: Ghi số ra quyết định và ngày được cơ quan cóthẩm quyền cấp

- Số quyết địnhcông nhận: Ghi số ra quyết định công nhấn do những cấp phát hành (nếu có).

b) Biểu mẫu mã báocáo

- các cột:

Cột A: Chỉ tiêu;

Cột B: Đơn vịtính;

Cột C: Mã số.

Cột 1: Số thực hiệnkỳ báo cáo (tháng, năm);

Cột 2: So vớicùng kỳ năm trước (tỷ lệ % thay đổi của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước).

- các dòng: Ghi sốthực hiện khớp ứng với những chỉ tiêu trên cột A (chỉ những thống kê số liệu đối vớicác dòng có mã số).