Giãn dòng chuẩn trong văn bản hành chínmua xe máy cũ trả góp tại đắk lắk

      149
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 15/2021/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANGBỊ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sảncông ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụngxe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung củaNghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy địnhtiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYTngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn vềtiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất củaBan Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 106-KL/TU ngày 17 tháng 4 năm 2021 về Kếtluận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 14;Công văn số 226/HĐND-VP ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh vềviệc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bịcho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 01/TTr-STC ngày 06 tháng 01 năm 2021.

Bạn đang xem: Giãn dòng chuẩn trong văn bản hành chínmua xe máy cũ trả góp tại đắk lắk

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn,định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5,6 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủquy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (sau đây gọi là Nghị định số04/2019/NĐ-CP), trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý củatỉnh Đắk Lắk.

Các nội dung khác liên quan đến tiêuchuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng không quy định tại Quyết định nàythì được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP và các văn bảncủa Nhà nước có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộngsản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinhphí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước(sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị);

b) Doanh nghiệp do Nhà nước, cơ quanĐảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảmbảo kinh phí hoạt động nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp nhà nước);

c) Tổ chức, cá nhân khác có liênquan.

Điều 2. Nguyên tắcáp dụng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạchvà dự toán ngân sách; giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịchvụ; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng.

2. Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợpvới yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm vụ đặc thù của ngành, lĩnh vực để phụcvụ công tác theo quy định.

Điều 3. Tiêu chuẩn,định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết địnhnày.

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại Phụ lụcII kèm theo Quyết định này.

3. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơnvị khi được thành lập mới, theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc sử dụng phụcvụ nhiệm vụ đặc thù, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị - xã hội được trang bịxe ô tô chuyên dùng theo quy định của pháp luật thì đề xuất chủng loại, số lượng,mức giá mua xe cụ thể gửi Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xétquyết định.

Xem thêm: Cách Làm Mờ Vết Xước Trên Vỏ Điện Thoại Bị Xước Trên Vỏ Điện Thoại

4. Giao Sở Tài chính căn cứ vào chứcnăng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và tiêu chuẩn,định mức xe ô tô chuyên dùng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều này để thammưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định mua sắm.

Điều 4. Điều chỉnhmức giá mua xe ô tô chuyên dùng

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhândân tỉnh quyết định giá mua xe ô tô chuyên dùng cao hơn không quá 5% so với mứcgiá quy định tại Quyết định này đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạmvi quản lý.

2. Trường hợp cần thiết trang bị xe ôtô có giá cao hơn từ trên 5% đến không quá 20% so với quy định tại Quyết địnhnày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định đối với các cơ quan, tổ chức, đơnvị thuộc phạm vi quản lý; Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với cáccơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất củaThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Trường hợp giá xe ô tô chuyên dùngphổ biến trên thị trường tăng trên 20% so với mức giá quy định tại Quyết địnhnày, Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi,bổ sung Quyết định này cho phù hợp.

Điều 5. Quy địnhchuyển tiếp

Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực ytế và các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị mua sắmtrước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, có mức giá mua lớn hơn mức giátối đa được quy định tại Quyết định này thì giữ nguyên giá mua theo mức giá thựctế đã mua sắm (không điều chỉnh lại giá mua theo Quyết định này).

Điều 6. Điều khoảnthi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 6; - Bộ Tài chính; - Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; - TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; - Website Chính phủ; - Website tỉnh, Công báo tỉnh; - Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh; - Sở Tư pháp; - Lưu: VT, KT (XTn 75b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Ngọc Nghị

PHỤ LỤC I

STT

Đối tượng sử dụng

Chủng loại

Số lượng tối đa (xe/đơn vị)

Mức giá tối đa (triệu đồng/xe)

Thực hiện nhiệm vụ

1

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Xe ô tô cứu thương

8

900

Xe trực cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng

1

1.100

Xe phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cao cấp

1

1.100

Xe phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh

2

Bệnh viện Đa khoa Khu vực 333

Xe ô tô cứu thương

3

900

Xe trực cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng

1

900

Xe phòng chống dịch và vận chuyển bệnh nhân

3

Trung tâm huyết học truyền máu

Xe ô tô chuyên dùng

1

1.100

Xe lấy máu

4

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Xe ô tô cứu thương

1

900

Xe vận chuyển bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng

1

3.500

Chụp X quang lưu động

1

900

Xe phòng chống dịch và vận chuyển bệnh nhân

5

Bệnh viện Mắt

Xe ô tô cứu thương

1

900

Xe vận chuyển bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng

1

900

Xe khám, chữa mắt lưu động

6

Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện y học cổ truyền; Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ

Xe ô tô cứu thương

2

900

Xe vận chuyển bệnh nhân

7

Trung tâm y tế thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm y tế thị xã Buôn Hồ

Xe ô tô chuyên dùng

1

900

Xe phòng chống dịch và vận chuyển bệnh nhân

8

Trung tâm Y tế các huyện

Xe ô tô cứu thương

2

900

Xe vận chuyển bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng

1

900

Xe phòng chống dịch và vận chuyển bệnh nhân

9

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC)

Xe ô tô chuyên dùng

6

720

Xe phòng chống dịch bệnh, vận chuyển vắc xin, sinh phẩm, phun hóa chất, kiểm tra giám sát dịch bệnh ...

1

900

Xe phòng chống dịch và vận chuyển bệnh nhân

10

Trung tâm da liễu

Xe ô tô chuyên dùng

1

900

Xe vận chuyển bệnh nhân

11

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm

Xe ô tô chuyên dùng

1

720

Xe phục vụ lấy mẫu xét nghiệm, kiểm nghiệm

12

Trung tâm Pháp y

Xe ô tô chuyên dùng

1

720

Xe giám định pháp y

13

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

Xe ô tô chuyên dùng

1

720

Xe vận chuyển mẫu thực phẩm

14

Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình

Xe ô tô chuyên dùng

1

720

Xe phục vụ hoạt động y tế

PHỤ LỤC II

STT

Đối tượng sử dụng

Chủng loại

Số lượng tối đa (xe/đơn vị)

Mức giá tối đa (triệu đồng/xe)

Thực hiện nhiệm vụ

I

CƠ QUAN CẤP TỈNH

1

Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

1

1.500

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù

2

Sở Tài nguyên và Môi trường

a

Trung tâm Quan trắc TN&MT

Xe ô tô chuyên dùng quan trắc nước

1

1.500

Xe quan trắc môi trường di động

Xe ô tô chuyên dùng quan trắc khí

1

b

Chi cục Bảo vệ môi trường

Xe ô tô bán tải

1

720

Phục vụ công tác môi trường

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

a

Trường Cao đẳng Sư phạm

Xe ô tô trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe chở sinh viên đi thực tế

b

Trường PTTH dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

1

1.500

Xe phục vụ học sinh nội trú

c

Trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật

Xe ô tô bán tải

1

720

Xe phục vụ trẻ em khuyết tật hòa nhập

4

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

a

Đoàn ca múa Dân tộc

Xe ô tô tải có trọng tải đến 3,5 tấn

1

500

Xe chở thiết bị, sân khấu diễn lưu động

Xe ô tô trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe chở diễn viên biểu diễn

b

Trung tâm văn hóa tỉnh

Xe ô tô tải có trọng tải đến 3,5 tấn

1

500

Xe chở thiết bị, sân khấu diễn lưu động

Xe ô tô trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe chở diễn viên biểu diễn

c

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh

Xe ô tô trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe chở vận động viên đi thi đấu

d

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

Xe ô tô bán tải

2

720

Xe chiếu phim lưu động

đ

Trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh

Xe ô tô trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe chở vận động viên đi thi đấu

e

Thư viện tỉnh

Xe ô tô bán tải

1

720

Xe chở sách phục vụ thư viện lưu động

g

Bảo tàng tỉnh

Xe ô tô bán tải

1

720

Xe chở hiện vật phục vụ nhiệm vụ đặc thù

5

Sở Khoa học và Công nghệ

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Xe ô tô bán tải

1

720

Xe phục vụ kiểm tra về đo lường, chất lượng

Xe ô tô có gắn cần cẩu

1

2.350

Xe chở thiết bị cân

6

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a

Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội

Xe ô tô bán tải

1

720

Phục vụ phòng, chống tệ nạn xã hội

b

Trung tâm bảo trợ xã hội

Xe cứu thương hoặc xe ô tô bán tải

1

900

Phục vụ đối tượng bảo trợ

c

Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy

Xe cứu thương hoặc xe ô tô bán tải

1

900

Phục vụ đối tượng điều trị

Xe ô tô tải có trọng tải đến 5 tấn

1

720

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù

d

Trung tâm điều dưỡng người có công

Xe cứu thương hoặc xe ô tô bán tải

1

900

Phục vụ đối tượng người có công

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a

Chi cục kiểm lâm

Xe ô tô bán tải

2

720

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù

b

Các Đội kiểm lâm cơ động và PCCC; các Hạt kiểm lâm

Xe ô tô bán tải

1

720

Xe phục vụ kiểm tra và PCCR

Các Đội KLCĐ và PCCCR; các Hạt kiểm lâm: Thành phố Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Krông Bông, Ea HTeo, CưM’gar, Ea Súp, Lắk, Ea Kar, M’Drắk, Krông Năng

Xe tải từ 2,5 tấn hoặc xe ô tô có gắn cần cẩu

1

900

c

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục chăn nuôi và thú y, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy lợi

Xe ô tô bán tải

1

720

Phục vụ phòng chống dịch bệnh động vật, thực vật, vận chuyển thiết bị kiểm tra chất lượng nông lâm sản và thủy sản, kiểm tra đê điều, hồ đập thủy lợi

d

Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi; Trung tâm bảo tồn Voi; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Xe ô tô bán tải

1

720

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù

đ

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Xe ô tô bán tải

1

720

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù

e

Các Ban quản lý rừng: Rừng phòng hộ Buôn Đôn, rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng, rừng phòng hộ Núi Vọng Phu, Khu bảo tồn Loài sinh cảnh Thông nước, Khu BTTN Ea Sô, rừng đặc dụng Nam Ka, rừng lịch sử văn hóa môi trường Hồ Lắk, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Xe ô tô bán tải

1

720

Phục vụ nhiệm vụ kiểm tra bảo vệ rừng và PCCR

Xe tải từ 2,5 tấn hoặc xe ô tô có gắn cần cẩu

1

900

8

Sở Giao thông vận tải

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

Xe ô tô bán tải

5

720

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Xe ô tô tải

2

2.000

Xe chở thiết bị cân trọng tải

9

Ban An toàn giao thông tỉnh

Xe ô tô bán tải

1

720

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù

10

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Xe ô tô bán tải

1

720

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù

11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xe ô tô truyền hình lưu động (bao gồm máy móc, thiết bị chuẩn HD) loại lớn

1

32.000

Xe ô tô phục vụ phát thanh và truyền hình

Xe ô tô truyền hình lưu động (bao gồm máy móc, thiết bị chuẩn HD) - loại nhỏ

1

4.500

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

1

1.500

Xe chở ê kíp thực hiện Phát thanh - truyền hình lưu động

Xe ô tô bán tải hoặc ô tô tải 3,5 tấn

1

720

Xe chở trang thiết bị, máy móc phục vụ thu âm, thu hình trực tiếp

12

Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật

Xe ô tô trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe chở sinh viên đi thực tế

13

Trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên

Xe ô tô trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe chở sinh viên đi thực tế

Xe ô tô đến 07 chỗ ngồi

2

720

Xe phục vụ dạy nghề

14

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

Xe bán tải, xe ô tô đến 7 chỗ ngồi

21

720

Xe phục vụ đào tạo (tập lái)

Xe ô tô tải đến 10T

4

1.200

Xe ô tô đến 7 chỗ ngồi

1

720

Xe phục vụ dạy nghề

Xe ô tô trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe chở học sinh, sinh viên đi thực tế

15

Trường Chính trị

Xe ô tô trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe chở học viên đi thực tế

16

Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi

Xe ô tô trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe phục vụ công tác quần chúng thanh thiếu nhi

17

Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc biên giới

Xe ô tô bán tải

1

720

Xe phục vụ nhiệm vụ đặc thù

II

CƠ QUAN CẤP HUYỆN

1

Thành phố Buôn Ma Thuột

a

Đội quản lý TTCQ đô thị

Xe ô tô bán tải, xe ô tô tải có trọng tải dưới 2 tấn

2

300

Xe phục vụ trật tự, cảnh quan đô thị

b

Trung tâm văn hóa thể thao du lịch

Xe ô tô bán tải

1

720

Xe phục vụ tuyên truyền văn hóa thể thao quần chúng

c

UBND xã, phường

Xe ô tô bán tải, xe ô tô tải có trọng tải dưới 2 tấn

1

300

Xe phục vụ trật tự, cảnh quan đô thị

2

Các huyện, thị xã còn lại

a

Phòng Văn hóa - Thông tin

Xe ô tô bán tải

1

720

Xe phục vụ tuyên truyền văn hóa thể thao quần chúng

b

UBND phường, thị trấn (hoặc Đội quản lý trật tự đô thị các huyện chưa thành lập thị trấn)