Giãn dòng chuẩn trong văn bản hành chínmua xe máy cũ trả góp tại đắk lắk

      93
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 15/2021/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 14 mon 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG xe cộ Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANGBỊ cho CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ chế độ Tổ chức cơ quan ban ngành địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ pháp luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của mức sử dụng Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và nguyên lý Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ nguyên tắc Quản lý, sử dụng tài sảncông ngày 21 mon 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định tiêu chuẩn, định nút sử dụngxe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của bộ trưởng cỗ Tài chủ yếu hướng dẫn một trong những nội dung củaNghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của chính phủ nước nhà quy địnhtiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tứ số 07/2020/TT-BYTngày 14 mon 5 năm 2020 của cục trưởng cỗ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn vềtiêu chuẩn, định mức thực hiện xe xe hơi chuyên dùng trong nghành nghề dịch vụ y tế;

Trên cơ sở chủ ý thống độc nhất củaBan hay vụ tỉnh ủy tại kết luận số 106-KL/TU ngày 17 tháng 4 năm 2021 về Kếtluận của Ban thường xuyên vụ thức giấc ủy tại họp báo hội nghị Ban hay vụ thức giấc ủy lần máy 14;Công văn số 226/HĐND-VP ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng dân chúng tỉnh vềviệc phát hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên cần sử dụng trang bịcho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cai quản của thức giấc Đắk Lắk;

Theo ý kiến đề nghị của người đứng đầu Sở Tàichính tại Tờ trình số 01/TTr-STC ngày thứ 6 tháng 01 năm 2021.

Bạn đang xem: Giãn dòng chuẩn trong văn bản hành chínmua xe máy cũ trả góp tại đắk lắk

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh, đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này cách thức về tiêu chuẩn,định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được dụng cụ tại những Khoản 1, 2, 3, 4, 5,6 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của chủ yếu phủquy định tiêu chuẩn, định mức thực hiện xe xe hơi (sau đây điện thoại tư vấn là Nghị định số04/2019/NĐ-CP), trang bị đến cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi thống trị củatỉnh Đắk Lắk.

Các văn bản khác liên quan đến tiêuchuẩn, định mức sử dụng xe xe hơi chuyên cần sử dụng không khí cụ tại ra quyết định nàythì được triển khai theo hiện tượng tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP và các văn bảncủa công ty nước bao gồm liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

a) cơ sở nhà nước, cơ sở Đảng Cộngsản Việt Nam, tổ chức chính trị - làng mạc hội được ngân sách nhà nước bảo vệ kinhphí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thực hiện vốn công ty nước(sau đây call là cơ quan, tổ chức, 1-1 vị);

b) Doanh nghiệp bởi vì Nhà nước, cơ quanĐảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - làng mạc hội được ngân sách nhà nước đảmbảo gớm phí vận động nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây hotline là doanh nghiệp nhà nước);

c) Tổ chức, cá nhân khác gồm liênquan.

Điều 2. Nguyên tắcáp dụng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô siêng dùng vẻ ngoài tại quyết định này được sử dụng làm căn cứ để đồ mưu hoạchvà dự trù ngân sách; giao, tải sắm, cha trí, khoán kinh phí đầu tư sử dụng, thuê dịchvụ; cai quản lý, áp dụng và cách xử lý xe xe hơi chuyên dùng.

2. Đảm bảo huyết kiệm, hiệu quả, phù hợpvới yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm vụ tính chất của ngành, nghành nghề để phụcvụ công tác làm việc theo quy định.

Điều 3. Tiêu chuẩn,định mức thực hiện xe ô tô chuyên sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô chuyên cần sử dụng trong nghành y tế được vẻ ngoài tại Phụ lục I cố nhiên Quyết địnhnày.

2. Tiêu chuẩn, định mức thực hiện xe ôtô chuyên dùng trang bị đến cơ quan, tổ chức, đơn vị được mức sử dụng tại Phụ lụcII kèm theo ra quyết định này.

3. Đối với những cơ quan, tổ chức, đơnvị lúc được thành lập mới, theo yêu thương cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc thực hiện phụcvụ nhiệm vụ đặc thù, phục vụ yêu cầu trách nhiệm chính trị - xóm hội được trang bịxe xe hơi chuyên sử dụng theo nguyên lý của điều khoản thì khuyến cáo chủng loại, số lượng,mức giá sở hữu xe ví dụ gửi Sở Tài thiết yếu để tham vấn Ủy ban quần chúng tỉnh xem xétquyết định.

Xem thêm: Cách Làm Mờ Vết Xước Trên Vỏ Điện Thoại Bị Xước Trên Vỏ Điện Thoại

4. Giao Sở Tài chính địa thế căn cứ vào chứcnăng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác làm việc của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và tiêu chuẩn,định nút xe ô tô chuyên dùng lao lý tại Khoản 1, Khoản 2, Điều này nhằm thammưu Ủy ban quần chúng tỉnh xem xét ra quyết định mua sắm.

Điều 4. Điều chỉnhmức giá cài xe ô tô chuyên dùng

1. Ban hay vụ tỉnh giấc ủy, Ủy ban nhândân tỉnh quyết định giá thiết lập xe ô tô chuyên sử dụng cao hơn không thật 5% đối với mứcgiá hiện tượng tại đưa ra quyết định này so với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạmvi cai quản lý.

2. Trường hợp quan trọng trang bị xe ô-tô có giá cao hơn từ bên trên 5% đến không thật 20% so với lao lý tại Quyết địnhnày, Ban thường vụ tỉnh giấc ủy cẩn thận quyết định so với các cơ quan, tổ chức, đơnvị ở trong phạm vi quản lí lý; Ủy ban quần chúng. # tỉnh coi xét, quyết định đối với cáccơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi làm chủ sau lúc có ý kiến thống tốt nhất củaThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Trường vừa lòng giá xe xe hơi chuyên dùngphổ biến đổi trên thị trường tăng bên trên 20% so với mức giá quy định tại Quyết địnhnày, Sở Tài bao gồm tham mưu trình Ủy ban dân chúng tỉnh coi xét, đưa ra quyết định sửa đổi,bổ sung đưa ra quyết định này đến phù hợp.

Điều 5. Quy địnhchuyển tiếp

Xe xe hơi chuyên dùng trong lĩnh vực ytế và những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được trang bị cài đặt sắmtrước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, có mức giá mua lớn hơn mức giátối đa được biện pháp tại quyết định này thì không thay đổi giá tải theo mức chi phí thựctế đã mua sắm (không kiểm soát và điều chỉnh lại giá download theo đưa ra quyết định này).

Điều 6. Điều khoảnthi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 tháng 6 năm 2021.

3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh; người có quyền lực cao Sở Tài chính; giám đốc Kho bạc bẽo Nhà nước tỉnh;Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện, thị xã,thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.

nơi nhận: - Như Điều 6; - bộ Tài chính; - viên KTVBQPPL - bộ Tư pháp; - TT: tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - CT, những PCT ubnd tỉnh; - UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; - Website chính phủ; - website tỉnh, công văn tỉnh; - Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh; - Sở tứ pháp; - Lưu: VT, KT (XTn 75b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Ngọc Nghị

PHỤ LỤC I

STT

Đối tượng sử dụng

Chủng loại

Số lượng buổi tối đa (xe/đơn vị)

Mức giá tối đa (triệu đồng/xe)

Thực hiện nhiệm vụ

1

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Xe xe hơi cứu thương

8

900

Xe trực cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân

Xe ô tô chuyên dùng

1

1.100

Xe giao hàng công tác chuyên sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cao cấp

1

1.100

Xe phục vụ vận động khám, chữa trị bệnh

2

Bệnh viện Đa khoa khu vực 333

Xe xe hơi cứu thương

3

900

Xe trực cung cấp cứu, vận chuyển dịch nhân

Xe ô tô chuyên dùng

1

900

Xe phòng chống dịch cùng vận chuyển bệnh nhân

3

Trung tâm huyết học truyền máu

Xe xe hơi chuyên dùng

1

1.100

Xe mang máu

4

Bệnh viện Lao và bệnh dịch phổi

Xe ô tô cứu thương

1

900

Xe vận chuyển căn bệnh nhân

Xe xe hơi chuyên dùng

1

3.500

Chụp X quang giữ động

1

900

Xe phòng phòng dịch và vận chuyển dịch nhân

5

Bệnh viện Mắt

Xe xe hơi cứu thương

1

900

Xe vận chuyển bệnh nhân

Xe xe hơi chuyên dùng

1

900

Xe khám, chữa mắt lưu lại động

6

Bệnh viện trung khu thần, khám đa khoa y học tập cổ truyền; cơ sở y tế Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, khám đa khoa Đa khoa thị làng Buôn Hồ

Xe ô tô cứu thương

2

900

Xe vận chuyển dịch nhân

7

Trung vai trung phong y tế thành phố Buôn Ma Thuột, Trung trung khu y tế thị thôn Buôn Hồ

Xe ô tô chuyên dùng

1

900

Xe phòng chống dịch và vận chuyển bệnh nhân

8

Trung trung tâm Y tế những huyện

Xe xe hơi cứu thương

2

900

Xe vận chuyển dịch nhân

Xe xe hơi chuyên dùng

1

900

Xe phòng chống dịch cùng vận chuyển dịch nhân

9

Trung tâm kiểm soát và điều hành bệnh tật (CDC)

Xe ô tô chuyên dùng

6

720

Xe phòng chống dịch bệnh, vận chuyển vắc xin, sinh phẩm, phun hóa chất, kiểm tra đo lường và thống kê dịch dịch ...

1

900

Xe phòng kháng dịch với vận chuyển bệnh nhân

10

Trung trọng tâm da liễu

Xe ô tô chuyên dùng

1

900

Xe vận chuyển căn bệnh nhân

11

Trung trọng tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm

Xe ô tô chuyên dùng

1

720

Xe phục vụ lấy chủng loại xét nghiệm, kiểm nghiệm

12

Trung trung khu Pháp y

Xe ô tô chuyên dùng

1

720

Xe thẩm định pháp y

13

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

Xe xe hơi chuyên dùng

1

720

Xe vận chuyển mẫu thực phẩm

14

Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình

Xe xe hơi chuyên dùng

1

720

Xe phục vụ hoạt động y tế

PHỤ LỤC II

STT

Đối tượng sử dụng

Chủng loại

Số lượng tối đa (xe/đơn vị)

Mức giá buổi tối đa (triệu đồng/xe)

Thực hiện nhiệm vụ

I

CƠ quan liêu CẤP TỈNH

1

Văn phòng Tỉnh ủy; văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng ubnd tỉnh

Xe xe hơi trên 16 vị trí ngồi

1

1.500

Phục vụ trọng trách đặc thù

2

Sở Tài nguyên với Môi trường

a

Trung tâm Quan trắc TN&MT

Xe xe hơi chuyên dùng quan trắc nước

1

1.500

Xe quan liêu trắc môi trường xung quanh di động

Xe xe hơi chuyên cần sử dụng quan trắc khí

1

b

Chi cục bảo đảm an toàn môi trường

Xe ô tô bán tải

1

720

Phục vụ công tác môi trường

3

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo

a

Trường cao đẳng Sư phạm

Xe ô tô trên 16-45 địa điểm ngồi

1

3.200

Xe chở sv đi thực tế

b

Trường PTTH dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng

Xe xe hơi trên 16 khu vực ngồi

1

1.500

Xe ship hàng học sinh nội trú

c

Trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN con trẻ khuyết tật

Xe xe hơi bán tải

1

720

Xe phục vụ trẻ em khuyết tật hòa nhập

4

Sở văn hóa Thể thao với Du lịch

a

Đoàn ca múa Dân tộc

Xe ô tô tải gồm trọng cài đặt đến 3,5 tấn

1

500

Xe chở thiết bị, sảnh khấu diễn lưu động

Xe xe hơi trên 16-45 khu vực ngồi

1

3.200

Xe chở diễn viên biểu diễn

b

Trung tâm văn hóa truyền thống tỉnh

Xe ô tô tải tất cả trọng cài đến 3,5 tấn

1

500

Xe chở thiết bị, sân khấu diễn lưu giữ động

Xe xe hơi trên 16-45 khu vực ngồi

1

3.200

Xe chở diễn viên biểu diễn

c

Trung tâm giảng dạy và tranh tài thể dục thể thao tỉnh

Xe ô tô trên 16-45 vị trí ngồi

1

3.200

Xe chở chuyển động viên đi thi đấu

d

Trung tâm xây cất phim và chiếu bóng

Xe xe hơi bán tải

2

720

Xe chiếu phim lưu giữ động

đ

Trường năng khiếu sở trường thể dục thể thao tỉnh

Xe xe hơi trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe chở đi lại viên đi thi đấu

e

Thư viện tỉnh

Xe xe hơi bán tải

1

720

Xe chở sách giao hàng thư viện lưu lại động

g

Bảo tàng tỉnh

Xe xe hơi bán tải

1

720

Xe chở hiện tại vật giao hàng nhiệm vụ đặc thù

5

Sở kỹ thuật và Công nghệ

Trung trọng điểm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Xe xe hơi bán tải

1

720

Xe phục vụ kiểm tra về đo lường, hóa học lượng

Xe ô tô có gắn đề xuất cẩu

1

2.350

Xe chở sản phẩm công nghệ cân

6

Sở Lao động - yêu thương binh và Xã hội

a

Chi cục phòng, kháng tệ nạn làng mạc hội

Xe xe hơi bán tải

1

720

Phục vụ phòng, kháng tệ nạn làng mạc hội

b

Trung trung tâm bảo trợ buôn bản hội

Xe cứu giúp thương hoặc xe xe hơi bán tải

1

900

Phục vụ đối tượng người dùng bảo trợ

c

Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy

Xe cứu vãn thương hoặc xe xe hơi bán tải

1

900

Phục vụ đối tượng người sử dụng điều trị

Xe ô tô tải có trọng tải đến 5 tấn

1

720

Phục vụ trách nhiệm đặc thù

d

Trung tâm điều dưỡng người có công

Xe cứu vớt thương hoặc xe ô tô bán tải

1

900

Phục vụ đối tượng người tiêu dùng người gồm công

7

Sở nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn

a

Chi viên kiểm lâm

Xe xe hơi bán tải

2

720

Phục vụ trọng trách đặc thù

b

Các Đội kiểm lâm cơ động và PCCC; các Hạt kiểm lâm

Xe xe hơi bán tải

1

720

Xe ship hàng kiểm tra và PCCR

Các Đội KLCĐ và PCCCR; những Hạt kiểm lâm: thành phố Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Krông Bông, Ea HTeo, CưM’gar, Ea Súp, Lắk, Ea Kar, M’Drắk, Krông Năng

Xe mua từ 2,5 tấn hoặc xe xe hơi có gắn phải cẩu

1

900

c

Chi cục thống trị chất lượng nông lâm sản và thủy sản, chi cục chăn nuôi với thú y, chi cục trồng trọt và đảm bảo thực vật, bỏ ra cục Thủy lợi

Xe xe hơi bán tải

1

720

Phục vụ chống chống dịch bệnh động vật, thực vật, vận chuyển thiết bị kiểm tra quality nông lâm sản cùng thủy sản, soát sổ đê điều, hồ đập thủy lợi

d

Trung trung khu Khuyến nông - Giống cây cỏ vật nuôi; Trung tâm bảo tồn Voi; Trung vai trung phong nước sạch và lau chùi môi trường nông thôn.

Xe xe hơi bán tải

1

720

Phục vụ trách nhiệm đặc thù

đ

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Xe ô tô bán tải

1

720

Phục vụ trách nhiệm đặc thù

e

Các Ban làm chủ rừng: Rừng chống hộ Buôn Đôn, rừng chống hộ đầu mối cung cấp Krông Năng, rừng chống hộ Núi Vọng Phu, Khu bảo đảm Loài sinh cảnh Thông nước, quần thể BTTN Ea Sô, rừng sệt dụng nam giới Ka, rừng lịch sử văn hóa môi trường Hồ Lắk, Vườn nước nhà Chư Yang Sin

Xe xe hơi bán tải

1

720

Phục vụ trách nhiệm kiểm tra đảm bảo rừng cùng PCCR

Xe mua từ 2,5 tấn hoặc xe xe hơi có gắn phải cẩu

1

900

8

Sở giao thông vận tải vận tải

Thanh tra Sở giao thông vận tải

Xe ô tô bán tải

5

720

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Xe ô tô tải

2

2.000

Xe chở thiết bị cân nặng trọng tải

9

Ban bình yên giao thông tỉnh

Xe xe hơi bán tải

1

720

Phục vụ trọng trách đặc thù

10

Ban lãnh đạo phòng phòng thiên tai với tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Xe xe hơi bán tải

1

720

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù

11

Đài phát thanh với Truyền hình tỉnh

Xe ô tô truyền hình lưu động (bao bao gồm máy móc, thiết bị chuẩn HD) các loại lớn

1

32.000

Xe ô tô giao hàng phát thanh và truyền hình

Xe ô tô truyền hình lưu hễ (bao gồm máy móc, thiết bị chuẩn HD) - một số loại nhỏ

1

4.500

Xe ô tô trên 16 khu vực ngồi

1

1.500

Xe chở ê kíp triển khai Phát thanh - truyền hình lưu giữ động

Xe ô tô bán tải hoặc ô tô tải 3,5 tấn

1

720

Xe chở trang thiết bị, thứ móc ship hàng thu âm, thu hình trực tiếp

12

Trường cao đẳng Y tế; trường Cao đẳng văn hóa truyền thống Nghệ thuật

Xe xe hơi trên 16-45 chỗ ngồi

1

3.200

Xe chở sinh viên đi thực tế

13

Trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên

Xe xe hơi trên 16-45 vị trí ngồi

1

3.200

Xe chở sinh viên đi thực tế

Xe xe hơi đến 07 địa điểm ngồi

2

720

Xe giao hàng dạy nghề

14

Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

Xe chào bán tải, xe ô tô đến 7 khu vực ngồi

21

720

Xe phục vụ đào sinh sản (tập lái)

Xe xe hơi tải đến 10T

4

1.200

Xe ô tô đến 7 chỗ ngồi

1

720

Xe ship hàng dạy nghề

Xe ô tô trên 16-45 khu vực ngồi

1

3.200

Xe chở học sinh, sinh viên đi thực tế

15

Trường chủ yếu trị

Xe xe hơi trên 16-45 khu vực ngồi

1

3.200

Xe chở học viên đi thực tế

16

Nhà văn hóa truyền thống Thanh thiếu hụt nhi

Xe ô tô trên 16-45 nơi ngồi

1

3.200

Xe ship hàng công tác quần bọn chúng thanh thiếu thốn nhi

17

Ban chỉ đạo phân giới gặm mốc biên giới

Xe ô tô bán tải

1

720

Xe ship hàng nhiệm vụ đặc thù

II

CƠ quan lại CẤP HUYỆN

1

Thành phố Buôn Ma Thuột

a

Đội cai quản TTCQ đô thị

Xe xe hơi bán tải, xe xe hơi tải tất cả trọng sở hữu dưới 2 tấn

2

300

Xe ship hàng trật tự, cảnh quan đô thị

b

Trung tâm văn hóa truyền thống thể thao du lịch

Xe xe hơi bán tải

1

720

Xe ship hàng tuyên truyền văn hóa thể thao quần chúng

c

UBND xã, phường

Xe xe hơi bán tải, xe ô tô tải tất cả trọng mua dưới 2 tấn

1

300

Xe giao hàng trật tự, cảnh quan đô thị

2

Các huyện, thị buôn bản còn lại

a

Phòng văn hóa truyền thống - Thông tin

Xe xe hơi bán tải

1

720

Xe ship hàng tuyên truyền văn hóa truyền thống thể thao quần chúng

b

UBND phường, thị xã (hoặc Đội làm chủ trật tự đô thị những huyện chưa ra đời thị trấn)